Son Guncelleme10:06:29 PM GMT

Buradasınız: >>

e-Posta Yazdır PDF

Sivrisinekler tam ba??kala???ml? bcekler olup 4 evreden geerler: Suda geen yumurta, larva, pupa evreleri ile karada geen ve ergin evre.
Sivrisinekler do??ru bilinenin aksine k????n da hangi evrede olursa olsun ya??ayabilir.

Yumurtadan ?kan sivrisinek yavrular?n?n (larva ve pupa), byme evrelerini tamamlayabilmeleri iin kk bir su birikintisine ihtiya duyar. Bu, amurlu bir ya??mur suyu, batakl?k, eltik, havuz suyu ya da teneke kapta birikmi?? bir su olabilir. Ancak durgun sular sivrisineklerin tercih sebebidir. ?nk bu sular, ierdikleri fotosentez yapabilen bitki bekleri sayesinde, oksijence zengindirler. Sivrisinek yumurtalar? su bulunan her ortamda geli??ebilirler, ancak baz? ??artlar?n sa??lanmas? gerekir: Yumurtadan ?kacak olan larva, yeti??kin bir sinek oluncaya kadar farkl? evreler geirecektir. Her evrede de yavru sine??in farkl? ihtiyalar? olacakt?r. Kurakl?k ve a???r? s?cak da yumurtalar?n geli??imini engelleyebilir.
Bir sivrisine??in kan emmek iin konukusunu nas?l buldu??u tam olarak bilinememektedir. Kanda bulunan aminoasitlerin, eminlerin ve amonya???n kar????m? cezbedicidir. En iyi cezbetme etkisinin nem ve s?cakl?k oldu??u bilinmektedir.

Sivrisinekler kan ta???d?klar? iin hastal?k bula??t?rma riskleri vard?r. ?rne??in sar? humma, fil hastal???? ya da s?tma gibi parazit hastal?klar?n? ta???yabilirler. AIDS'e sebep olan HIV ise bu canl?larda geli??me ortam? bulamaz. Virsler sivrisinekler taraf?ndan ta???nmaz.

Sivrisinekler insan?n neden kan?n? emer?
Dnyada yakla???k bin sivrisinek tr oldu??u bilinmektedir. Bunlar?n o??u insana sald?rmaz. Zaten aksi olsayd? dnyan?n her yerinde bulunabilen bu yarat?klar ormanda, da??da, insan bulunmayan yerlerde ya??amlar?n? idame ettiremezlerdi.
?nsanlar?n kanlar?n? emerek ya??ayan sivrisinek trlerinin yaln?z di??ileri kan emer. Di??iler de insanlar?n kanlar?n? kendi yumurtalar?n? retebilmek iin protein sa??layabilmek amac?yla emerler. Birok cinste di??i sivrisinekler en az?ndan ilk yumurtalar?n? kana ihtiya duymadan retebilirler, fakat sonraki yumurtalar? iin kana ihtiyalar? vard?r. Bulabildikleri her canl?n?n kan?n? emerler, hatta deniz yzeyine gelen bal?klar bile ellerinden kurtulamaz.
Erkekler iek zleri ile beslenirler. Yumurta retme gibi bir dertleri olmad????ndan insanlar? sokmazlar.


Di??i sivrisinekler avlar?n?n yerlerini duyargalar? ve ift bacaklar?ndaki al?c?larla bulurlar. Al?c?lar ile nem, ter ve ?s? zelliklerini saptarlar. Sivrisine??in duyargalar? bir santigrad?n binde biri kadar s?cakl?k de??i??imlerini alg?layabilecek kadar hassast?r.
Di??i sivrisinekler insan?n nefes verirken ?kard???? karbondioksit bulutu iinde, ileri geri hareketler yaparak bu bilgileri de??erlendirirler, av?n yararl? olaca???na karar verirlerse eyleme geerler. Baz?lar?n?n 'sivrisinek bana dokunmaz' demelerinin esas nedeni ter ve nefes kokular?n?n, sivrisinek iin cazip ve zendirici olmamas?d?r.
Sivrisinek san?ld???? gibi ii delik ve sivri ulu bir boruyu deriye sokarak kan? emmez. Sivrisinekte a??z?n alt?ndaki kesede iki tp, iki de ne??ter olarak kulland???? testere a???zl? b?ak vard?r. ?nce b?aklarla deride delik aar, sonra tplerden biri ile tkrklerini bu deli??in iine ak?t?r.
Bu tkrk insan kan?n?n p?ht?la??mas?n? nler, bylece ikinci tp sokarak, s?v? kan? size fark ettirmeden kolayca emer. E??er bir dakika iinde hala fark etmediyseniz, deposu kan?n?zla dolu olarak, kafay? bulmu?? ??ekilde derinizden ayr?l?r.
Sivrisinekleri tahrik eden ??ey nefesinizdeki karbondioksit oran? ile derinizdeki ?s? ve nem oran? oldu??undan, zellikle geceleri sivrisinek hcumlar?n? gei??tirebilmek iin, ok s?k nefes al???-veri??i gerektirecek fiziksel hareketler yapmaman?z, teninizi serin ve kuru tutman?z gerekti??ini unutmay?n.

Sivri sinekler kan emdikten sonra yumurta b?rakmaya giderler. Sivri sinekler yumurtas?n? nemli ortamlara ve sulak alanlara b?rak?rlar nk ?kan yavrular susuz kalmas?n veya susuzluktan lmesinler diye km'lerce uzaktaki bir su nemini tespit edip yumurta b?rakmaya giderler. Sivri sinekler remek iin hem erkek hem de di??i bireye ihtiyalar? var. sivrisinek iftle??mesi genellikle havada olur. Erkek sivrisinek di??i sine??i havada yakalar ve kavrar iftle??meyi gerekle??tirir. Di??i sivri sinek bundan sonra yumurta b?rakmaya gider. Her di??i sivrisinek bir defada 500 e yak?n yumurta b?rak?r. Bu da sivri sineklerin ne kadar ok redi??i ve ne kadar abuk o??ald????n? gsteriyor.

S?VR?S?NEK ?LA?LAMASI
Sivrisinek mcadelesinde a?k ve kapal? alanlar iin de??i??ik nitelikte ilalar kullan?lmaktad?r. Site, villa vb alan evrelerinin ilalamas?nda a?k alan sivrisinek ilalar? kullan?labilir.
Kapal? mekanlarda Ve villa ev vb alan yak?n evrelerinde kokusuz lekesiz sivrisinek ilalar? bina d??? duvarlar?na pskrtlerek kaplan?r. Bylece hem bu alanlarda reme engellenir ve hemde uma yoluyla gelen sivrisineklerin bu duvarlara konmas? ile ilac? al?p lmeleri sa??lan?r.
Geni?? alanlar iin sivrisinek mcadelesinde a?k alan sivrisinek ilalar? yan?nda sivrisinek larvasit ilalar? zellikle yak?n evrelerdeki durgun su birikintileri, foseptik kuyular? gibi alanlara at?l?r. bylece sivsinekleri larva halinde iken yok etmi?? olursunuz.

 

Share/Save/Bookmark