Son Guncelleme09:51:30 PM GMT

Buradasınız: >>

e-Posta Yazdır PDF

Hamam böce??i, fare,  pire gibi ne zaman nerede kar???m?za ç?kaca??? belli olmayan böcek ve kemirgenler KE??AN ilaçlama firmas? elemanlar?nca KE??ANâ??n?n her noktas?nda yok edilerek birçok ki??inin hayat?n? istedi??i gibi devam ettirebilmesini sa??lamaktad?r. KE??ANâ??da garantili ve güvenilir ilaçlama yapan ??irket aray???? içerisine girdiyseniz bunu çok uza???n?zda araman?za gerek yok. KE??AN ilaçlama firmas?

olarak sizlere en kaliteli hizmeti verme konusunda sizlere garanti vermektedir. Böcek ilaçlama konusunda sizlere Sa??l?k Bakanl???? onayl? ilaçlarla ilaçlama hizmeti verilmektedir. KE??AN böcek ilaçlama ??irketi birçok yerde bulunan ilaçlama firmalar? aras?nda en iyiler aras?nda yer almakta olup kaliteden asla ödün vermeden hizmet gerçekle??tirebilmektedir. Böcek ilaçlama ??irketi olarak oldukça uygun böcek ilaçlama fiyatlar? ile kar???n?za ç?kt???? için sizlerin memnuniyetiniz her ??ekilde gerçekle??ebilmektedir. Böceklerin insan sa??l????n? tehdit eden yönleri nelerdir? Böcekler gezdikleri alanlarda virüs ve bakterileri yayd?klar?ndan dolay? çe??itli hastal?klara sebep olabilmektedirler. D???ar?dan getirdikleri mikroplar ile sizlerin sa??l????n?z? tehdit eden yönleri bulunmakta ve bu tehditlerden ne kadar k?sa sürede kurtulunursa o kadar iyi olmaktad?r. Bilhassa yaz aylar?nda, ülkemizin hemen her bölgesinde oldu??u gibi KE??ANâ??da da ciddi sa??l?k problemleri ve maddi zararlara yol açan ha??erelere kar??? mücadele için böcek ilaçlama ??irketleri taraf?ndan yard?m almak büyük öneme sahiptir. Kaliteli böcek ilaçlar? kullanarak uygulama yapan KE??AN ilaçlama firmalar?, bu ilde halk sa??l????n? muhafaza ederken, kalitesiz ??ekilde uygulama yapan ve güven arz etmeyen ??irketler, sa??l???? do??rudan do??ruya tehdit etmektedir. Birçok ilaç firmas? bulundu??undan kimi zaman firma seçimi yaparken de dikkatli olunmak gerekmektedir. Firma tercihlerinde ad?n? duyurmu?? ve kaliteli ilaçlardan yararland???? konusundan emin oldu??unuz firma tercihlerinde bulunman?z gerekmektedir. ?laçlama yapacak olan ki??iler öncelikle üzerlerine giydikleri k?yafetle ve kullanacaklar? ilaçlarla gördü??ünüz an sizde bir güven uyand?rmal?d?r. KE??AN ilaçlama ??irketi olarak siz de uyand?rd????m?z güven daima bizi tercih etmenizi sa??layacakt?r. Etraf?n?zda böcek gördü??ünüz zaman KE??AN ha??ere ilaçlama ??ubemizi arayarak an?nda hizmet almak iste??inizi belirtebilirsiniz. Zaman?nda size ula??an gezici servisimiz ha??erelerinizi an?nda yok etmektedir. KE??AN ha??ere ilaçlama firmalar? aras?nda çok say?da korsan firma bulundu??u gibi, sa??l???? tehdit edecek nitelikte böcek ilaçlar? kullanan ??irketler de vard?r. Bu nedenle KE??ANâ??da böcek ilaçlama hizmeti al?rken, Sa??l?k Bakanl????â??ndan onayl? olan firmalar tercih edilmeli ve güvenilir olmayan ya da garantili hizmet vermeyen KE??AN ilaçlama ??irketleri tercih edilmemelidir.

dikkat HER SEMTE 24 SAAT SERV?S?M?Z VARDIR ba??la

Uygun Fiyat ve Eksiksiz Hizmet Anlay????m?zla Hizmetinizdeyiz.

Biotem ilaçlama ve Hijyen hizmetleri olarak önleminizi ??imdiden alman?z? tavsiye ederiz

ha??ere ilaçlama telefonlar?

Tel: (0284) 714 11 00 - GSM: (0545) 658 82 78

 

 TRAKYA Bç?LGE ??UBES?

 

 

 

Share/Save/Bookmark