Son Guncelleme08:57:11 PM GMT

Buradasınız: >> >>

e-Posta Yazdır PDF

Akrep, örümce??imsiler s?n?f?n?n Scorpiones tak?m?n? olu??turan genellikle s?cak ve nemli bölgelerde ya??ayan, vücutlar? sert kitin bir tabaka ile örtülü, k?vr?k ve kalk?k kuyru??unda zehir i??nesi bulunan eklembacakl?lara verilen ad.
2009 y?l? rakamlar?na göre akreplerin ya??ayan 1753 türü bulunur.

Dünyada 600 kadar akrep türü bulunmaktad?r 2,5â??5 cm civar?nda türüne göre siyah, sar?, kahverengi, mavi olabilir. Böceklerle beslenirler. Genelde ta?? duvar kovuklar?nda, toprak deliklerde, bodrum, çat?, ah??ap bina, depo, moloz y????n? gibi yerlerde yuvalan?rlar. Yuva ve yiyecek bulmak için binalara yakla???r veya girerler. Ev içine girince yatakta, ayakkab? içi gibi her yerde rastlamak mümkündür. Geceleri aktiftirler. Gündüzleri karanl?k ve serin yerlerde, yuvalar?nda geçirirler. Bahar ve sonbahar ya??murlar?yla a??a???daki yuvalar?n? su bas?nca bina içerisine giri??leri s?kla???r. Akrepler bir y?l boyunca açl???a dayanabilirler. So??u??a dirençlidirler. Buz içinde 3 hafta bekletilse bile ölmemektedir. Döllenme vücudun içinde gerçekle??ir. Di??iler çiftle??me bitince e??ini yer. Bir di??i akrep 60 kadar larva do??urabilir ç?ok zehirlidirler. Koruma içgüdüsüyle temas edince sokarlar. ?nsanlarda hayati tehdit olu??tururlar. Akrep sokmas?na kar??? derhal yap?lacak i??, yaraya amonyak sürmek ve hastaneye gitmektir.

Türkiye'de 11 cinste toplanan 23 türü bulunur. Dünyan?n en uzun birinci akrebi 23 cm boyuyla Heterometrus swammerdami, ikincisi ise 20 cm boyuyla Pandinus imperator türleridir. Teraryumda bak?lan baz? akrepler 8 y?la kadar ya??asa da, do??ada ömürleri bundan daha k?sad?r.
Akrepler, araknoloji bilim dal? içerisinde araknologlar taraf?ndan incelenir.

Habitat

Karl? bölgeler hariç hemen hemen her yerde, ormanl?k bölgelerde, çöllerde, ta??l?k ve kayal?k yerlerde ya??arlar. Genellikle tropikal ve tropik alt? iklim ku??aklar?nda yayg?nd?r. Akrepler fazla s?cakl???a duyarl? ve neme ba???ml? olduklar?ndan her zaman ?l?k ve ?slak bölgeleri tercih ederler. Gündüz, ta??lar?n alt?nda, duvar yar?klar?nda, kurumu?? a??aç kabuklar? alt?nda ya da yer alt?nda kazd?klar? dehlizlerde rastlamak mümkündür. Geceleri aktiftir. Kaygan yüzeylere t?rmanamaz.

Habitat?na göre akrep s?n?fland?rmas?:
Topraküstü akrepleri

A??aç akrepleri (arboreal akrepler) :
A??aç yar?klar?nda ve a??açlar?n kabuklar? aras?nda bulunurlar. Avustralya'da Liocheles australiensis türünden akrepler bir kozal?kl? a??aç türünün (Araucaria huntsteinii) 40 m üstünde ya??arlar.
Ta??alt? akrepleri (litofilik akrepler) :
Ta?? altlar?nda kaya yar?klar?nda ya??arlar.

Toprakalt? akrepleri

Kumcul akrepler (psammofil akrepler) :
ç?öl gibi yumu??ak kumlu ortamlarda ya??arlar ve geni?? tarsal t?rnaklar ile birçok sert uzun k?l (macro-setae) ta???rlar. Uroplectes, Opistophtalmus ve Parabuthus cinslerinden akrepler bu gruptand?r.

Kaz?c? akrepler (fossorial akrepler) :
Yengeç benzeri geni?? chela bulunur. K?sa sert ve kuvvetli bacaklara sahiptir. Cheloctonus, Karasbergia ve Lisposoma cinslerinden akrepler kaz?c?dr.

Mardin Akrebi:

Mardin Akrebi Hayvan biliminde ki ad? â??â??Hottentotta saulcyiâ??â??dir.
2008 y?l?na kadar sadece Mardinâ??de görüldü??ü üzere Mardin akrebi ad?n? almaktad?r. Mardin akrepleri büyük boy olup, boylar? 13 cm dir. Sar? renkli olan Mardin akrebi kuyru??u kal?n olup sadece kuyruk k?sm?nda siyah?ms? bir renge sahiptir. Daha çok ta?? örme bahçe duvarlar?nda görülmektedir.

Anadolu Sar? Akrep

Anadolu sar? akrebi hayvan bilimindeki ismi â??â??Mesobuthus gibbosusâ??â??dur.
Küçük boylu akrepler olup 5-6 cm uzunlu??unda bir boylar? vard?r. Sa??l?k aç?s?ndan tehlike arz eden bir türdür. Sar?ya yak?n kahverengi bir renkleri vard?r. Gece ortaya ç?kan bir tür olup yaz aylar?nda s?rt?ndaki çocuklar? 30 ve 45 aras?ndad?r. Bak?r ve ormanl?k alanlarda bulunurlar. Tehlikeli akrepler olsa da zehri ölümcül de??ildir. Halk sa??l???? aç?s?ndan zehirleri önemlidir. Ancak daha çok kusma, sanc?, yüksek ate?? vs. ??eklinde 24 saat kadar süren etkileri görülür. Eve yak?n yerlerde ya??ama e??ilimindedirler.

Do??u sar? akrep

Do??u sar? akrep hayvan bilimindeki ad? â??â??Mesobuthus eupeusâ??â??dur.

Küçük boylu akrepler olup 3,5 ilç¢ 5,5 cm boyundad?r. Vücutlar? sar?ms?-kahverengi yürüme bacaklar? aç?k sar?ms?-kahverengidir. Karapaks özellikle karinalar?n bulundu??u k?s?mlarda siyah?ms? kahverengi olup, s?rtta siyah?ms? 5 tane boylamas?na çizgi bulunur.

Halk sa??l???? aç?s?ndan zehirleri önemlidir. Ancak daha çok kusma, sanc?, yüksek ate?? vs. ??eklinde 24 saat kadar süren etkileri görülür. Eve yak?n yerlerde ya??ama e??ilimindedirler.

Artvin Akrep

Artvin Akrebi daha az zehirli olup hayvan biliminde ki ad? â??â??Calchasnordmanniâ??â??dir.

1899 y?l?nda Ardunçâ??ta bulunmu??tur. Orta boy akrepler olup 45 â??52 mm uzunlu??undad?r. Tarak di??leri, erkeklerde 7, di??ilerde 6 ya da renklenmesi de??i??kenlik gösterir. S?rt? k?z?l kahverengi ya da koyu kahverengi, pedipalp ve metasoma karinas? siyaha yak?n koyuluktad?r. Bacaklar ile telson parlak, sar?, sar? kahverengi ya da kahverengidir. Telson vezikülü uzun olup i??ne k?sa ve k?vr?kt?r.

Ta?? altlar?nda, evlerde ve tabakala??m??? kayalar?n çatlaklar?nda görülür. Genellikle evlere yak?n yerlerde ya??amay? tercih etmektedirler. Akrep ilaçlama yap?l?rken çok dikkatli olunmas? gerekir.

dikkat HER SEMTE 24 SAAT SERV?S?M?Z VARDIR ba??la

Uygun Fiyat ve Eksiksiz Hizmet Anlay????m?zla Hizmetinizdeyiz.

Biotem ilaçlama ve Hijyen hizmetleri olarak önleminizi ??imdiden alman?z? tavsiye ederiz

ha??ere ilaçlama telefonlar?

Tel: (0216) 611 12 44- Telefaks: (0216) 611 65 15

 

 IHLAMURKUYU MAH ALEMDA?? CAD

YEN? ?STANBUL ç?AR??ISI A-BLOK KAT 5 NO: 86
ç?MRAN?YE- ?STANBUL

 

 

Share/Save/Bookmark