Son Guncelleme09:57:57 PM GMT

Buradasınız: >> Ha??ereler >>

e-Posta Yazdır PDF

Akar ya da mayt, kenelerle birlikte acarina alttürünün büyük ço??unlu??unu olu??turan eklem bacakl? canl?. ?nsan vücudundan dökülen deri tozlar?yla ve parçac?klar?yla beslenir.[kaynak belirtilmeli] ?nsan vücudunda milyarlarca akar ya??amaktad?r. En çok hal?, koltuk, yatak ve tüylü veya kirli ortamlarda bulunur. Nemli bölgelerde ya??ayan ve ast?ma

sebebiyet veren akarlar, mikroskop arac?l????yla görülebilir. 55 mikron boyutuna kadar büyüyen akarlar vard?r. 1 gr deri parças? 1.000.000 akar?n beslenmesi için yeterlidir. 156 çe??it akar vard?r. 5 y?l kullan?lan bir yatakta 5 ile 10 milyon akar ya??ad?g? san?lmaktad?r. ?nsan sa??l???? için büyük tehlike olu??turmaktad?rlar.

Ev tozu akar? alerjisi:

Ev tozu akar?, küf sporlar?, hayvan kürkü ve tüyü, bütün y?l mevcut olan y?ll?k rinitâ??in â??tekrarlananâ?? semptomlar?n? tetiklemekten sorumludur.
Semptomlar, mevsimsel alerjik rinitinki ile ayn?d?r, ancak burun t?kanmas? ve sinüslerin iltihaplanmas? (sinüsit) s?k s?k görülen komplikasyonlard?r. Birçok ??ikayete, gerçek hayatta bütün ev tozlar?nda bulunamayan, fakat münhas?ran yatakta bulunan ev tozu mayt? sebep olur. ç?al???malar, yatakta bulunan tozun, yerde bulunan tozdakinden %100 daha yüksek konsantrasyonlarda toz mayt? içerdi??ini göstermi??tir.
Mayt, sadece a??a???daki ??artlar?n hakim oldu??u yerlerde ya??ar ve ürer (alerji yaratan etkenler üretir):
Mevcut çok miktarda yiyecek (Bunlar daha ziyade çürümü?? epital hücrelerini yerler). 20 °C civar?nda daimi s?cakl?k, %60-80 aras?nda nem. Güne?? ???????n?n olmamas? (güne?? ????nlar? maytlar? imha eder). Yatak, yüksek miktarda yiyecek (epitel hücreleri) ve insan vücudu taraf?ndan verilen ?s? ve nem içerdi??inden, maytlar için ideal bir ya??am çevresi sunar; ?s? ve nem ??artlar? en iyi durumdad?r. Ayn? zamanda güne?? ???????n?n olmamas? tam olarak sa??lanm???t?r.

Dermatophagoides pteronyssimus ad? verilen, ev tozu hassasiyeti veren alerji yaratan etkenlere e??de??erde olan mayt?n metabolizma ürünü, kronik inatç? alerjik rinite sebep olan alerji yaratan etkenler aras?nda en çok bilinen ve en yayg?n olan alerji yaratan ekenlerden biridir. Alerji semptomlar? iyi bilinmektedir: hap???rma, rhinorrhea (burun ak?nt?s?), burun ka???nmas?, burun t?kanmas?, gözlerin ve dama???n ka???nmas?.

??ikayetlere, a??a???daki durumlarda ev tozu mayt? sebebiyet verebilir:
Aile içinde bir tak?m alerjik hastal?klar?n zaten meydana gelmi?? olmas?. Alerjik hastal?k büyük bir olas?l?kla yeni do??an çocuklarda görülür. Alerji erkek çocuklarda daha s?kt?r. Alerji men??eli bir hastal????n zaten hastada görülmesi durumunda. Semptomlar daima verilen bir yer ile (örne??in yatak odas?) ilgilidir. Daha kal?n ak?nt? ile birle??en burun t?kanmas? gece görülür. 7-10 günden fazla süren sulu burun ak?nt?s?. Burun ??ikayetleri ate?? olmadan görülür. Bir antibiyotik tedavisinden sonra dahi, semptomlar iyile??mez.

?nsanlara en çok bula??t?rd?klar? hastal?klar ast?m ve bron??ittir. Akar (mite ) halk aras?nda mayt olarak bilinir. Bu bak?mdan bu canl?lar ile mücadele edip bunlardan kurtulmak gerekir. maytlardan kurtulmak için en ekonomik ve en pratik yöntem ilaçlama yapmakt?r. Akar ilaçlamada kullan?lan ilaçlar s?v? ilaçlard?r. Akar ilaçlamas?n? kesinlikle profesyonel ilaçlama firmalar?na yapt?r?n. Akar ilaçlama çok önemlidir. E??er ilaçlama düzgün yap?lmazsa bu böcekler ölmezler. Toz akar?ndan en çok etkilenen bebekler ve çocuklard?r. Sizlerde çocuklar?n?z?n hasta olmas?n? istemiyorsan?z bu konuda çok hassas davran?n. ?laçlama ??irketi olarak her türlü zararl?larla mücadele etmekteyiz. ?stedi??iniz zaman bir telefon kadar size yak?n?z.

dikkat HER SEMTE 24 SAAT SERV?S?M?Z VARDIR ba??la

Uygun Fiyat ve Eksiksiz Hizmet Anlay????m?zla Hizmetinizdeyiz.

Biotem ilaçlama ve Hijyen hizmetleri olarak önleminizi ??imdiden alman?z? tavsiye ederiz

ha??ere ilaçlama telefonlar?

Tel: (0216) 611 12 44- Telefaks: (0216) 611 65 15

 

 IHLAMURKUYU MAH ALEMDA?? CAD

YEN? ?STANBUL ç?AR??ISI A-BLOK KAT 5 NO: 86
ç?MRAN?YE- ?STANBUL

 

 

Share/Save/Bookmark