Son Guncelleme11:07:56 PM GMT

Buradasınız: >> Ha??ereler >>

e-Posta Yazdır PDF

Güve, odun, kuma?? ve kürk gibi ??eylere musallat olan çe??itli cinsten böcek ve kurtçuklara verilen ortak ad.
Güve denince sadece as?l güveler (Tinea) de??il, güvegillerden olan ve t?rt?llar? ma??aza ve ambarlarda büyük zararlara yol açan küçük kelebeklerin hemen hepsi anla???l?r.

Gerçek güveler, evlerde ya??ayan küçük parlak böceklerdir. Bunlar?n beyaz?ms? t?rt?llar? s?k dokulu a??dan yuvalarda ya??ar, yün kuma??lar?, kürkleri, tüyleri vb. kemirir. Hal? güvesi (Tineola biseliella), kürk güvesi (Tinea pellionella) en zararl?lar? aras?ndad?r.

Güveden korunma:

Güveleri yok etmek için kuma??lar?, kürkleri s?k s?k pataklamak, f?rçalamak, her mevsimde güne??e ve aç?k havaya ç?karmak gerekir. Sand?k ve dolaplara güveye kar??? konacak en iyi maddeler ham kç¢furu, naftalin, paradiklorobenzen, piretr veya rotenon tozudur. Ayr?ca giysileri katlay?p rafa dizmek yerine ask?lara asabilirsiniz.

Bu??day güvesi:

Dünyan?n her yerinde bulunan bu güve, tarla ve ambarlardaki bu??day ve m?s?ra dadan?r. Di??i kelebekler Haziran ortas?nda yumurtalar?n? ba??aklar?n üstüne b?rak?r, yumurtadan ç?kan t?rt?llar, daha olgunla??mam??? tanelere girerek içten yemeye ba??lar. Tah?llar hasat edilince, geli??mi?? olan t?rt?llar?n verdi??i ikinci döl ambardaki tanelere yerle??ir. Bu böceklerle sava??ta, sülfür buhar? veya karbon tetraklorür ile kar???t?r?lm??? karbonsülfür kullan?l?r. Güve taraf?ndan yenmi?? bu??dayla yap?lan ekmek sa??l?k için tehlikelidir.

Güve ilç¢c?:

Kürk, yünlü kuma??, hal?, perde vb. gibi e??yay? güvelerden korumaya yarayan maddelerde "güve ilç¢c?" denir. (kç¢furu, naftalin, paradiklorobenzen gibi baz? maddeler güveleri kokuyla uzakla??t?r?r, D.D.T. (diklorodifeniltrikloretan), H.C.H. (heksaklorosikloheksan), klordan, lindan vb. gibi di??er bir k?s?m maddeler ise güveleri öldürür.)

dikkat HER SEMTE 24 SAAT SERV?S?M?Z VARDIR ba??la

Uygun Fiyat ve Eksiksiz Hizmet Anlay????m?zla Hizmetinizdeyiz.

Biotem ilaçlama ve Hijyen hizmetleri olarak önleminizi ??imdiden alman?z? tavsiye ederiz

ha??ere ilaçlama telefonlar?

Tel: (0216) 611 12 44- Telefaks: (0216) 611 65 15

 

 IHLAMURKUYU MAH ALEMDA?? CAD

YEN? ?STANBUL ç?AR??ISI A-BLOK KAT 5 NO: 86
ç?MRAN?YE- ?STANBUL

 

 

Share/Save/Bookmark