Son Guncelleme11:14:22 PM GMT

Buradasınız: >> Ha??ereler >>

e-Posta Yazdır PDF

Tatarc?k (Phlebotomus), çift kanatl?lar (Diptera) tak?m?n?n Psychodidae familyas?ndan zararl? böcek cinsi.
Geceleri aktif olan, gün boyu karanl?k ve nemli mikrohabitatlarda saklanan sineklerdir. Culicidae sivrisineklerinden daha fazla can ac?tacak biçimde sokup kan emer ve Leishmania cinsinden hastal?k yap?c? tek hücrelilerin ta???y?c?l????n? yaparlar. Tatarc????n ?s?rmas?n?n ard?ndan ka???nt?yla görülen ??ark ç?ban? zamanla büyük bir yaraya dönü??ür. Türkiye'de insan sa??l???? için en tehlikeli böceklerdendir.

 

Erginleri 2-5 mm boyunda, oldukça uzun bacaklara sahip, istirahat halindeyken kanatlar?n? kar?n üzerinde â??Vâ? harfi ??eklinde tutmalar?, kanatlar? dahil bütün vücudunun k?ll? olmalar? ve kan emmek için yöneldikleri konakç?s?na konmadan önce çevresinde k?sa s?çramalarla uçmalar? gibi tipik davran??? özellikleri sayesinde kolayca tan?n?rlar. Phlebotomus'larda kan emici di??er di??i sineklerde çok fonksiyonel olan a???z parçalar?ndan mandibüller, nispeten daha k?sa olup, erkeklerde ise kan emmedikleri için bulunmamaktad?r. Phlebotomus'lar?n bulundu??u alanlar genellikle Dünyan?n s?cak bölgeleri olmakla birlikte bazen Orta Asya'da 50° kuzeye kadar da uzanabilmektedir.

Beslenmeleri geceleyin alacakaranl?kta olur. Erkek ve di??i tatarc?klar enerji kayna??? olarak bitkilerdeki ??ekerlerle beslenirler. Sadece di??iler yumurtalar?n? geli??tirebilmek için insan ve hayvanlardan kan emer.
Kan emdikten 3-8 gün sonra gündüzleri dinlendikleri nemli, gölgeli ve bitki art?klar?nca zengin mikrohabitatlara bir defada 100 kadar yumurta b?rak?rlar.

Yumurtadan ç?kan larvalar yaprak küfü, böcek parçalar? ve hayvan d???k?s? ile beslenirler. Dört larva ve bir pupa safhas? geçirerek 45-50 gün içinde ergin hale gelirler.
ç?ok çe??itli konakç? üzerinde beslenirler. ?nsanlar? sokan ve Leishmania türlerini bula??t?ran tatarc?k türleri antropofilik olmaktan daha çok f?rsatç? olarak kabul edilirler. Hareketleri yakla???k 100 metre yar?çap?nda bir alanla s?n?rl?d?r. Di??ilerin ço??u eksofaj (d???ar?da beslenen) ve aç?k alanlarda ya??ayan ekzofilik özellikte türler olmalar? sebebiyle evlere insektisit (böcek öldürücü) s?kmakla her zaman etkili bir ??ekilde kontrol edilemezler. Sadece evlerde ve hayvan bar?naklar?nda dinlenen endofilik türler bu yolla ortadan kald?r?labilir.
Ba?? : Ba?? vücuda oranla küçük, öne e??ik yandan ince uzun görünümde, arka ve ön k?s?mlar? dar olup gözlerin bulundu??u orta bölge daha geni?? olarak görülmektedir. Ba??ta gözler, hortum, bir çift anten ve bir çift de palp bulunmaktad?r. Yuvarlak, iri ve bile??ik olan gözlerde ocellus bulunmamaktad?r.

Hortum : K?sa, ba?? ve klipeus bölgesinin uzunlu??una yak?n, delici emici tipte olup 7 parçadan olu??maktad?r. Labrum geni?? olup uca do??ru incelmektedir. Labium k?sa, düz olup üzeri k?llarla kapl? ve ucunda geni?? ikitane label bulunmaktad?r. Labrumun boyutlar? taksonomik öenm ta???maktad?r. Erkeklerde mandibül ve maksillalar bulunmamaktad?r. Maksillalar Phlebotomus ve Lutzomyia'n?n memelilerden beslenmesinde kolayl?k sa??lamaktad?r. Sergentomyia'da ise reptildeki beslenme esnas?nda s?rta tutunmada fonksiyonu vard?r.
Palpler : Be?? segmentli ve üzeri k?llarla kapl?d?r. Palplerin ilk segmenti di??erlerine oranla oldukça küçük olup di??er segmentlerin büyüklükleri ise türlere göre farkl?l?k göstermektedir.

Duyarga : Onalt? segmentten ibaret bir çift anten bulunmaktad?r. ?kinci segment yuvarlak, di??er bütün segmentler ise lobut ??eklindedir. ç?çüncü segmentten 15. segmente kadar olan segmentlerde ascoid ad? verilen dikenler bulunmaktad?r. Bu dikenler bazen bi bazen iki tane olup segmentlerin birbirine ba??land???? kal?nla??madan hemen sonra gelir.
Toraks : Protoraks küçük, mezotoraks konveks olup Proscutum Scutum Scutellum ve Postscutellum'dan ibarettir. Mesotoraks?n büyük olmas? Phlebotomuslarda kambur bir görünüm sa??lamaktad?r. Torakstan bir çift kanat ve üç uzun bacak ç?kmaktad?r.

dikkat HER SEMTE 24 SAAT SERV?S?M?Z VARDIR ba??la

Uygun Fiyat ve Eksiksiz Hizmet Anlay????m?zla Hizmetinizdeyiz.

Biotem ilaçlama ve Hijyen hizmetleri olarak önleminizi ??imdiden alman?z? tavsiye ederiz

ha??ere ilaçlama telefonlar?

Tel: (0216) 611 12 44- Telefaks: (0216) 611 65 15

 

 IHLAMURKUYU MAH ALEMDA?? CAD

YEN? ?STANBUL ç?AR??ISI A-BLOK KAT 5 NO: 86
ç?MRAN?YE- ?STANBUL

 

 

Share/Save/Bookmark