Son Guncelleme10:27:36 PM GMT

Buradasınız: >> Ha??ereler >>

e-Posta Yazdır PDF

Hamam böce??i, Blattodea (bazen Blattaria ismi de kullan?l?r) tak?m?n? olu??turan böcek türlerine verilen ad. Tak?m?n isimleri Yunanca blatta sözcü??ünden türemi??tir. Sözcü??ün anlam? "hamam böce??i"dir. 6 farkl? familyada yakla???k 4.500 tür bulunmaktad?r. Hamam böcekleri, 2.000 metreden daha yüksek yerler ve kutup bölgeleri d????nda, dünyan?n her yan?nda bulunurlar. ç?o??u hamamböce??i hepçildir.

 

Morfolojisi:

Vücutlar? dorso-ventral yass?d?r. Ayak ve antenleri uzundur.
Blattella germanica 1,5 cm kadar uzunluktad?r. Rengi kahverengidir. Erkek ve di??ilerde kanatlar vücut hizas?n? geçer.
Blatta orientalis 2,5 cm kadar uzunluktad?r. Rengi siyaht?r. Di??ilerin kanatlar? rudimenterdir. Erkeklerde vücudun 2/3'üne kadar uzan?r.
Periplaneta americana'n?n boyu 3 cm kadard?r. Erkek ve di??ilerde kanatlar vücut hizas?n? geçer, rengi kahverengidir.
Ya??am ve Etoloji [de??i??tir]

ç?ok farkl? ortamlara adapte olup ya??ayabilir, fakat en çok bina içlerinde nemli ve ?l?k ortamlar? tercih eder.
Salg?lad?klar? feromonlar ve b?rakt?klar? d???k?lar? vas?tas?yla di??er hamam böceklerine su ve besin kaynaklar? ile yuvalar?n?n yerini i??aret ederler. Dokunsal ve kimyasal ileti??im kurarlar.
Geli??mi?? bir sürü davran???? sergilerler. Yap?lan bir çal???mada 50 adet hamam böce??i birbiriyle ba??lant?l? 3 adet 40 böcek kapasiteli odac?klara b?rak?lm???t?r. Bir süre sonra böcekler 2 odaya 25'er adet olarak yerle??ip 3. oday? bo?? b?rakm???lard?r. Odac?klar?n kapasitesi 50'nin üzerine ç?kar?ld????nda tüm böcekler tek bir odaya toplan?p di??erlerini bo?? b?rakm???lard?r. Dengeli bir rekabet ve dayan???ma içinde olabildikleri gözlenmi??tir.
Dayan?kl?l?k [de??i??tir]

Yakla???k 300 milyon y?ld?r dünya üzerinde ya??amaktad?r.[2]
Baz? türleri hiçbir ??ey yemeden 1 ay aktif ya??ayabilir ve sadece posta pulu arkas?ndaki zamkla beslenerek hayatta kalabilir.[3] Su alt?nda yar?m saate kadar bo??ulmadan ya??ayabildikleri görülmü??tür.[4] ?nsana k?yasla radyasyona 6 ile 15 kat daha dayan?kl?d?rlar.[5] Bir hamam böce??i, kafas? olmadan iki hafta ya??ayabilir çünkü beyinleri ayaklar?ndad?r fakat ba??s?z bir hamam böce??i açl?ktan ölecektir.[6][7]
Kontrol [de??i??tir]

Bunlar asl?nda parazit de??ildir. Fakat çe??itli hastal?k etkenlerini mekanik ta???y?c?l?k veya arakonakl?k yaparlar. Hamam böcekleri, kolera, tifo, verem, basilinin, Entamoeba coli, E. histolyrica, Balantridium coli, Giardia intestinalis kistlerinin yay?lmas?nda mekanik ta???y?c? olarak rol oynar.

Kontrolü güçtür. ç?ünkü çok çabuk ürerler. Kontrolde üç noktaya dikkat edilmelidir.
1: Bunlar?n gizlendikleri duvar çatlaklar? ve benzeri yerler t?kan?r.
2: ç?öp ve g?da aç?kta b?rak?lmaz. G?da art?klar? temizlenir.
3: Kontrolde en pratik yol ilaç kullanmakt?r. Bu amaca kal?c? etkili ilaçlar?n bunlar?n sakland?klar? yerlere püskürtülerek uygulanmas? gerekir. Fakat yumurtalardan yeni ç?kacaklar? öldürmek için ilaç 2 ay sonra tekrarlanmal?d?r. Bunlarla mücadelede ilaçl? yem tuzaklar? da kullan?lmaktad?r.

Türler:

Türkiye'de üç türü bulunur. Bunlar, Alman hamam böce??i (Blattella germanica), Do??u hamam böce??i (Blatta orientalis) ile Amerikan hamam böce??i (Periplaneta americana)'dir. Bunlardan Do??u hamam böce??i Türkiye'nin yerli böce??idir ve s?k s?k karafatma (Blaps spp.) ile kar???t?r?lmaktad?r.

dikkat HER SEMTE 24 SAAT SERV?S?M?Z VARDIR ba??la

Uygun Fiyat ve Eksiksiz Hizmet Anlay????m?zla Hizmetinizdeyiz.

Biotem ilaçlama ve Hijyen hizmetleri olarak önleminizi ??imdiden alman?z? tavsiye ederiz

ha??ere ilaçlama telefonlar?

Tel: (0216) 611 12 44- Telefaks: (0216) 611 65 15

 

 IHLAMURKUYU MAH ALEMDA?? CAD

YEN? ?STANBUL ç?AR??ISI A-BLOK KAT 5 NO: 86
ç?MRAN?YE- ?STANBUL

 

 

Share/Save/Bookmark