Son Guncelleme12:51:01 PM GMT

Buradasınız: >> Ha??ereler >>

e-Posta Yazdır PDF

?zellikle ocuklarda grlen bitlenme sorunu, okullar?n a?laca??? dnemde ailelerin korkulu ryas?d?r Bit insandan insana ok abuk bula??abilir. Ortak kullan?lan e??yalar yast?k, k?yafet, anta, tarak, k?yafet vb e??yalar bit bula??mas?n? kolayla??t?r?r.

Kalabal?k ya??an?lan alanlarda da bit h?zl? yay?lan bir parazittir. Bit olu??madan korunmak amal? bit ilac? kullanmay?n, bitlenmeden bit ilac? kullanmak bitlenme durumunda faydas?z kal?r ve bitin ba??????kl?k kazanmas?n? sa??lar. Bitlendi??inizi anlarsan?z, bit o??almadan hemen bir doktora gitmeniz gerekir. Bit kan emmesinden dolay? e??itli hastal?klar?n bula??mas?nda rol oynar. Bitten bula??an baz? hastal?klar?n Tifs, humma, deri dkntleri, iltihapl? ve lezyonlu lekeler bitle bula??an bulgulard?r. Bit hasta ve ya??l? hayvanlarda lme ve halsizli??e neden olur.

Bit Tedavisi Hakk?nda Bilmeniz Gerekenler

Sa biti nedir?

Sa biti, varl???? binlerce y?l ncesine uzanan, kk, kanats?z, kan emici, gri veya a?k kahverenginden k?z?l kahverengine kadar de??i??iklik gsteren, yakla???k 3 mm uzunlu??unda bceklerdir. Bitlerin yegne besin kayna???, zerinde ya??ad???? ki??inin kan?d?r. Bu parazitler bulunduklar? ki??inin kan?n? gnde birka kez emerler. Sa bitlerinin tkr??nde uyu??turucu bir madde vard?r. Bit ?s?rd???? zaman cildi delip, delik yerindeki kan p?ht?la??mas?n? aksatmak iin tkr??n salg?lar. Bitin ?s?rd???? ilk etapta hissedilmez, fakat daha sonra ??iddetli bir ka???nt?ya yol aar. Ka???makla cilt yaralanmas? meydana gelir ve bu yaralar kolayca kapanmay?p iltihaplanabilir. Bitler yaln?zca insan vcudunda ya??ayabilirler. Vcuttan uzakla??t?r?ld?klar? zaman k?sa srede lrler. Evcil hayvanlar zerinde ya??ayamazlar

Bit yumurtalar? (sirke)

?o??unlukla ??sirke? olarak adland?r?lan bit yumurtalar?, 1 mm bykl??nde kk yumrulard?r. Sirkeler, ba??a yak?n sa diplerinde, saa iyice yap????r ve normal taramayla temizlenemezler. Larvalar 7 ila 10 gn ierisinde sirkeden ?kar, 7 ila 10 gn daha getikten sonra tam olgunlu??a eri??erek yumurta b?rakabilirler. Sirkeler insan vcudu d????nda, (kuma?? ve battaniye zerinde) 10- 15 gn canl? kalabilirler.

Bit nas?l bula???r?

Sa biti son derece bula???c?d?r. ?nsandan insana geer. Sirkeler ise bula???c? de??ildir. Sa bitleri kanats?zd?r, bacaklar? da z?plamaya elveri??li de??ildir. Bu nedenle umas? ve z?plamas? mmkn de??ildir, yaln?zca srnerek hareket edebilirler. Sa biti, ba???nda bit olan ki??ilerin sa?ndan do??rudan temas yolu ile bula???r. Anaokulu, okul, yurt, k???la, tutukevi ve di??er kamu tesislerindeki ortak kullan?m alanlar? ile toplu ta???ma aralar? bit bula??mas? iin uygun meknlard?r. Ki??ilerin ba?? temas? ya?? da ayn? ??apka, e??arp, yast?k, sa bantlar?, tarak gibi ki??isel e??yalar?n kullan?lmas? yolu ile bula???r. Saa temas eden di??er cisimlerde (koltuk, tyl oyuncaklar vb.) hastal????n bula??mas?na sebep olabilir. ?rne??in toplu ta???ma aralar?nda otururken koltuk ba??l????na ba?? dayamak bile bit bula??mas?na sebep olabilir.

Bitlenmenin temizlikle ilgisi var m??

Bitlenmek yayg?n olarak d??nld?? gibi ki??isel temizlik ve hijyene ba??l? bir problem de??ildir. Ki??inin a???r? temiz veya pasakl? olmas? bit iin fark etmez. Bit hem temiz sata hem de kirli sata olabilir. Unutmay?n?z bit kan emerek beslendi??i iin sata kepek veya kir tabakas? olmad????nda kafa derisini daha kolay a???p beslenebilir, bu yzden bit temiz sa? kirli saa tercih eder. Bir ba??ka deyi??le sa?n?z? s?k s?k y?kaman?z, olsa olsa ok temiz bitlere sahip olman?z? sa??layacakt?r!

Bitlenmenin belirtileri nelerdir?

Dikkatli bir kontrol erken te??his sa??lar. En ufak bir ??phede dahi salar? tarakla ay?r?p byte kullanarak inceleyiniz. Ba?? biti zor grlr. Salara ve ba???n derisine s?k?ca yap????rlar. Sa?n rengine uyarlar. Ancak bit kitleleri fazlas?yla o??al?nca kolayca grlebilir. Kafa derisinde ??iddetli bir ka???nt?ya sebep olurlar ve bylece ki??i srekli olarak ba???n? ka???r. Sa diplerine sirke denilen yumurtalar?n? b?rak?rlar. Sirkeler, a?k renkte olduklar?ndan koyu renkli sa zerinde kolayl?kla grlebilirler.

Bitlendim ne yapabilirim?

Bitlenmek son derece stresli bir durumdur. Aman tela?? etmeyin. Sakin olun. Utanmay?n, utanmak iin hibir nedeniniz yoktur. ?ncelikle bitin kayna???n? bulmaya al????n. Bitler kendili??inden olu??maz. Ailenizde bit grldyse, evrenizde bitlenmi?? olan ba??ka ki??ilerde vard?r. Bu ki??iler durumun fark?nda olmayabilir. ?nk bitler bazen aylar boyu fark edilmeyebilir. Bu nedenle bitin nereden bula??t????n? bulmak nemlidir. Bunu ba??kalar?na fark ettirmeden bulmal?s?n?z. Di??er ki??iler zellikle okullarda ocu??u bulunan anne babalar bitten bahsedildi??inde durumu kendilerine yap?lm??? hakaret olarak alg?layabilirler. Okulda okuyan veya yurtta kalan ocu??unuz var ise, ncelikle ynetim sorumlular?n? uyararak gerekli nlemlerin al?nmas?n? sa??lay?n?z ve en k?sa zamanda doktorunuza veya eczac?n?za dan???arak gerekli tedaviye ba??lay?n?z.

?deal bir bitlenme tedavisi nas?l olmal?d?r?

?nsano??lu bu gne kadar pek ok yol kullanarak bitle mcadele etmeye al???m???t?r.
? Bit tedavisinde kullan?lan ilalar gvenli ve etkili olmal?d?r. tek bir uygulama ile k?sa srede etkili olmal?d?r.
? Sadece bitleri de??il, yumurtalar? da ldren etkiye sahip olmal?d?r.
? Kal?c? ve koruyucu etkiye sahip olmal?d?r. Bit ve sirkelerin tekrar saa yerle??mesini engelleyecek etkiye sahip olmal?d?r.
? ?yi tolere edilmeli, toksik ve yan etkisi bulunmamal?d?r.
? Ho?? kokulu olmal?, salar?n birbirine gemesini nleyecek, taramay? kolayla??t?racak, etrafa bula??mayan, salar? besleyen ve bol kpk elde edecek zelliklere sahip olmal?d?r.
Bit tedavisinde kullan?lan ilalarda byk geli??meler sa??lanm???, bunun sonucunda, gvenli, yksek oranda etkili, hem bitleri hem de sirkeleri ldren permetrin etken maddesi ieren ilalar geli??tirilmi??tir. Bit tedavisinde yayg?n olarak kullan?lan permetrin en az iki hafta sre ile kal?c? etkiye sahiptir. Gnmzde permetrin, hem bitlere hem de yumurtalara (sirke) kar??? etkili olmas?, koruyucu etkiye sahip olmas?, kullan?m kolayl????, yan etkilerinin az olmas? ve gvenilir olmas? nedeni ile tercih edilmektedir.

?nsanlara zg konak olan, kan emen bitlerin neden oldu??u ve hijyen ko??ullar?n?n eksik oldu??u durumlarda ortaya ?kan ka???nt?l? bir dermatozdur. Bitlerin 2 tipi vard?r. Phthirus pubis ve Peduculus humanustur. Ba?? bitlenmesi (P. capitis ) Kas?k bitlenmesi (P. pubis) Vcut bitlenmesi (P.corporis) olmak zere 3 ??ekilde grlr. Sal? deri ve gvdede yerle??en bitler, P.humanusun, Pubik blgeye yerle??en bit P. pubis tipidir.
Ba?? biti ortak giysiler ve f?ralarla, gvde biti yatak tak?m? veya havlular vas?tas?yla bula???r. Hasta bir ki??iden bir di??erine, P. pubis in, cinsel temasla geme olas?l???? yakla???k %95 dir. ??iddetli ka???nt? pedikulosis iin karakteristiktir. .

Pediklosis Kapitis

Bit temizli??e uymayan uzun sal? kimselerde, en fazla ense ,kulak arkalar? ve temporal blgelerde yerle??ir. Bitlerin kan emmeleri s?ras?nda deriden ieri giren tkrkleri ??iddetli ka???nt? yapar.
Bit yumurtalar?( Sirkeler ) oksipital blgedeki ve kulak arkas? k?sm?ndaki salar zerinde kolayl?kla grlr.
Sekonder enfeksiyonlardan impetigo, furonkulosis ve servikal lenfadenopati s?k grlen komplikasyonlardand?r.
Tan? ka???nt?n?n olmas? salarda sirkelerin ve grlmesi ile kolayl?kla konursa da her zaman eri??kin biti grmek mmkn olmayabilir .

Pediklosis Korporis

Gvde biti yatak tak?mlar? ve giysilerle bula???r. Bitler elbiselerin ve ama???rlar?n diki?? yerlerinde bulunurlar ve yumurtalar?n? da buraya b?rak?rlar. Kan emmek iin vcuda geerler. Kan emdikleri yerlerde pembe nokta ??eklinde ka???nt?l? makller olu??ur.
Tan? klinik bulgular?n yan? s?ra bitin veya yumurtalar?n elbiselerin diki?? yerlerinde grlmesi ile kolayl?kla konur.

Pediklosis Pubis

Ki??iden ki??iye giysiler yatak tak?m? veya havlular ile bula???r. Cinsel ili??ki ile bula??ma olas?l???? ok yksektir. Bit k?l follklne gml olarak hareketsiz durur. Bazen bitler koltuk altlar?, ka?? ve kirpiklere de yerle??ir. Bitlerin kan emdikleri yerlerde grlen mercimek bykl??ndeki mavi makllere ??Taches Bleus??ad? verilir.
Tan? k?l follklne gml bitleri grerek konur.Mavi lekeler tan?ya yard?mc? olur. Muayenede bitleri grmek iin el merce??i kullan?lmas? faydal? olur .

dikkat HER SEMTE 24 SAAT SERV?S?M?Z VARDIR ba??la

Uygun Fiyat ve Eksiksiz Hizmet Anlay????m?zla Hizmetinizdeyiz.

Biotem ilalama ve Hijyen hizmetleri olarak nleminizi ??imdiden alman?z? tavsiye ederiz

ha??ere ilalama telefonlar?

Tel: (0216) 611 12 44- Telefaks: (0216) 611 65 15

 

 IHLAMURKUYU MAH ALEMDA?? CAD

YEN? ?STANBUL ?AR??ISI A-BLOK KAT 5 NO: 86
?MRAN?YE- ?STANBUL

 

 

Share/Save/Bookmark