Son Guncelleme01:22:36 PM GMT

Buradasınız: Hizmet Alanlar? >> >>

e-Posta Yazdır PDF

???yeri ilaçlama hem yöneticilerin hemde personelin sa??l?kl? bir ortamda rahat bir atmosferde çal???abilmeleri için gereklidir.
Böcek türleri i??yerlerinde daha çok aktif halde bulunurlar.Hem üretim hemde insan yo??unlu??una ba??l? olarak özellikle g?da üzerine hizmet sunan i??yerlerinde böcek türleri di??er yerlere oranla daha fazla görülmektedir. ???yeri deposu ve ambarlar?nda

görülen ha??erelerin ba???nda farelerve pire zararl?s? gelmektedir bu alanlarda fare ilaçlama ve pire ilaçlama uygulamas? ??artt?r.Firmam?z i??yeri ilaçlama kapsam?nda her türlü böcek ve ha??ere türü için,fabrika ilaçlama, imalathane ilaçlama, tekstil atölyesi ilaçlama, i??han? ilaçlama ve i??yeri ilaçlama hizmetimiz istanbul ba??l?ca olmak üzere tüm Türkiyeâ??de kaliteli etkili ve do??al böcek ilaçlama hizmeti sunmaktay?z.

Böcekler ya??am alanlar? olarak,ya???,nemli,karanl?k,ve g?da maddelerinin bulundu??u ortamlar? seçerler.
Sizde sa??l????n?z? korumak ve çal???anlar?n?za ferah ve temiz ortamlar sunmak için mutlaka i??yeri ilaçlama hizmeti almal?s?n?z. ?laçlama olarak i??yerlerinde olu??abilecek her türlü böcek ilaçlama sorunlar?na kar??? son sistem ekipmanlar ile tüm böcek türleriâ??ne kar??? kal?c?,ekonomik ve birinci s?n?f ha??ere ilaçlama ile istedi??iniz gün ve saatte i??lerinizi aksatmadan i??yerinize gelip ilaçlama yap?yoruz.

 

?laçlaman?n önemi, ekolojisi de??i??en bir dünyada art?k çok daha önemli bir konu haline gelmi??tir. Hiç tahmin edilmeyen ha??ere türlerinde çok ciddi hastal?klar insanlara ve di??er canl?lara bula??mas? an meselesidir. ç?zellikle halka aç?k yerlerde ilaçlaman?n önemi artmaktad?r. Ve ilaçlama periyodik zamanlarla insan sa??l???? için tekrarlanmal?d?r.

?laçlama Nas?l Olmal?d?r?

Bahçelerde, tarlalarda hatta evlerimizde bulunan çiçeklerde dahi var olan ancak ço??u gözle görünmeyen böceklerin verdi??i zararlar çok büyüktür. Gerek insan sa??l????na gerekse bahçelerde bulunan bitki türlerine verdi??i zararlar ve son zamanlarda bilinçsiz ve ucuz kullan?lan ilaçlar sonras?nda iyice bu sorun ortaya ç?km???t?r. Sa??l?k Bakanl???? onay? olmadan geli??i güzel yap?lan ilaçlama maalesef ço??u zaman ba??ar?l? olmamaktad?r. Ba??ar?l? olsa dahi standartlara uygun olmad???? için onu besin amac?yla tüketilen bitkiler insan sa??l????na son derece zarar vermek ve ça???m?z hastal???? kansere kadar yol açmaktad?r. Son y?llarda Avrupa Birli??i kriterleri do??rultusunda böcek ilaçlama konusunda bir standart haline gelmi?? olan ??irketimiz insan sa??l????n?n ne kadar önemli oldu??unun bilincinde ve buna göre ilaçlama hizmetlerini yapmaktad?r.

dikkat HER SEMTE 24 SAAT SERV?S?M?Z VARDIR ba??la

Uygun Fiyat ve Eksiksiz Hizmet Anlay????m?zla Hizmetinizdeyiz.

Biotem ilaçlama ve Hijyen hizmetleri olarak önleminizi ??imdiden alman?z? tavsiye ederiz

ha??ere ilaçlama telefonlar?

Tel: (0216) 611 12 44- Telefaks: (0216) 611 65 15

 

 IHLAMURKUYU MAH ALEMDA?? CAD

YEN? ?STANBUL ç?AR??ISI A-BLOK KAT 5 NO: 86
ç?MRAN?YE- ?STANBUL

 

 

Share/Save/Bookmark