Son Guncelleme11:15:27 PM GMT

Buradasınız: Hizmet Alanlar? >> >>

e-Posta Yazdır PDF

Ha??ere ve kemirgenlerin en çok üredikleri , ya??ad?klar? alanlar aras?nda okullar yer al?r. Okul ilaçlama konusunda gerekli sertifika ve ruhsata sahip firmalar tercih edilmelidir. ç?ocuklar?m?z?n zaman?n?n büyük k?sm?n? geçirdikleri okullar, art?k sadece e??itim döneminde de??il tatil günlerinde de farkl? aktivite ve e??itim faaliyetlerinde 12 ay aç?k olmaktad?r. Bu yüzden okul ilaçlamas?n? ilaçlama periyodik bir ??ekilde yap?lmal?d?r.

 

Okul ilaçlamas?nda di??er önemli bir husus ise salg?n hastal?klard?r. Salg?n hastal?klar genelde aç?l??? zamanlar? okullarda ya??anmaktad?r. Bütün bu sebeplere bak?ld????nda okul, kolej, etüt merkezi kre?? ve dershane gibi e??itim kurumlar?m?z?n ha??ere ve bunlar?n yol açt???? virüs ve hastal?klara kar??? periyodik olarak dezenfekte ve ilaçlama uygulamalar? yap?lmas? çocuklar?m?z?n sa??l???? aç?s?ndan çok önem ta???maktad?r.

Bir çok hastal????n h?zl?ca yay?lmas?na neden olan okul; zararl? ha??ereler içinde bir yuva olmaktad?r. ç?zellikle fare, pire, bit ve hamam böce??i gibi insanlar?n yo??un oldu??u bölgelerde gördü??ümüz ha??erelere kar??? mutlaka önlem al?nmas? gereken yerlerin ba???ndad?r.

Periyodik olarak bir sisteme oturtulup her ay yada 2 ayda bir kez mutlaka detayl? bir genel ilaçlama yap?lmas? gerekmektedir. Ha??ereler bulunduklar? bölgelere itibari ile bir çok mikrobu bünyelerinde bulundururlar ve çocuklar?m?z?n çok hastalanmas?na neden olabilirler. Bu sebeple kurdu??umuz okul ilaçlama ekibimiz sizlere hizmet vermektedir. ç?ocuklar?m?z ya??am alanlar? olan okul ilaçlama da haz?rlanan insan sa??l????na zararl? olmayan böcek ilaçlar? ile okullar?n tatil oldu??u günlerde okul genelinde bulunan müdür odas?, ö??retmenler odas?, s?n?flar, toplant? salonlar?, tuvaletler, kantin ve bahçede yap?lacak olan bir genel uygulama bu canl?lardan kurtulman?z? sa??lar.

Düzenli olarak yap?lan okul ilaçlama da çocuklar?m?z?n sa??l?klar?n? korumu?? oluruz çünkü mikroplar?n bu alanda h?zla yay?lma ihtimali yüksektir. ç?zellikle okul y?llar?nda bit ??ikayeti h?zl?ca yay?lan ??ikayetlerin ba???nda gelmektedir. Birçok ailenin korkulu rüyas? olan bit ile mücadele hem aileler için hem de çocuklar için çok zor bir durumdur. Okul ilaçlama konusunda deneyimli ekibimiz sizlere diledi??iniz zamanda hizmet vermektedir.

dikkat HER SEMTE 24 SAAT SERV?S?M?Z VARDIR ba??la

Uygun Fiyat ve Eksiksiz Hizmet Anlay????m?zla Hizmetinizdeyiz.

Biotem ilaçlama ve Hijyen hizmetleri olarak önleminizi ??imdiden alman?z? tavsiye ederiz

ha??ere ilaçlama telefonlar?

Tel: (0216) 611 12 44- Telefaks: (0216) 611 65 15

 

 IHLAMURKUYU MAH ALEMDA?? CAD

YEN? ?STANBUL ç?AR??ISI A-BLOK KAT 5 NO: 86
ç?MRAN?YE- ?STANBUL

 

 

Share/Save/Bookmark