Son Guncelleme10:18:25 PM GMT

Buradasınız: Hizmet Alanlar? >> >>

e-Posta Yazdır PDF

?nsanlar?n sa??l?k arad???? yerde mikrop ta???y?c?s? ha??erelerin i??i olur mu? Tabii olur. Küçücük bölgelerden geçerek h?zla ço??alan ve bir virüs gibi yay?lan ha??ereler hem sa??l???? tehdit etmekte hem de insanlar?n hastanenize olan güvenini sarsmaktad?r. Bu güveni korumak istiyorsan?z bize güvenin! ???imize olan inanc?m?z ve disiplinli çal???mam?zla hastaneniz k?sa sürede eski sa??l????na kavu??acakt?r.

 

Hastaneler günlük ya??ant?m?zda hepimizin hayat?nda önemli bir yer kaplayan alanlard?r. Bizlerin tüm sa??l?k sorunlar?m?z için ??ifa arad????m?z hastanelerin düzenli olarak ilaçlanmas? ve de gerekli hijyene kavu??turulmas? hayati bir öneme sahiptir.

Hastane ilaçlama yapacak olan ilaçlama personellerinin bu konuda gerekli olan tüm e??itimleri alm??? ve de sertifika sahibi olmalar? gerekmektedir. Bu kurulu??lar içerisinde sürekli olarak t?bbi at?klar olu??maktad?r. Bu t?bbi at?klarla ha??ere ya da kemirgenlerin temas etmeleri halinde bununla beraber birçok virüs ve de mikrobun ha??ereler arac?l???? ile insanlara bula??mas?na sebebiyet verirler.

Hastaneler sa??l?k hizmetleriyle ilgili kurumlar olsalar da, gerekli tedbirler al?nmad???? takdirde insanlara çok çe??itli enfeksiyonlar?n virüsler arac?l???? ile bula??mas?na yol açabilirler. Hastane gibi yo??un aktivitenin oldu??u ortamlar içerisinde var olan hijyenin süreklili??ini sa??lamak ise oldukça zordur.

Bu yüzdendir ki hastane ilaçlama ve de dezenfekte hizmetlerinin ise mutlak suretle konusunda uzman olan profesyonel ekip ve de ekipmanlara sahip ilaçlama firmalar?, arac?l???? ile düzenli olarak yap?lmas? insanlar aç?s?ndan hayati önem ta???maktad?r. Hastane ilaçlama konular? hakk?nda ayr?nt?l? bilgi almak ve de sizlere özel olarak sunulan ke??if imkç¢nlar?ndan faydalanmak için Biotem ilaçlama dan???ma hatt?m?z? günün her saatinde arayabilirsiniz.

dikkat HER SEMTE 24 SAAT SERV?S?M?Z VARDIR ba??la

Uygun Fiyat ve Eksiksiz Hizmet Anlay????m?zla Hizmetinizdeyiz.

Biotem ilaçlama ve Hijyen hizmetleri olarak önleminizi ??imdiden alman?z? tavsiye ederiz

ha??ere ilaçlama telefonlar?

Tel: (0216) 611 12 44- Telefaks: (0216) 611 65 15

 

 IHLAMURKUYU MAH ALEMDA?? CAD

YEN? ?STANBUL ç?AR??ISI A-BLOK KAT 5 NO: 86
ç?MRAN?YE- ?STANBUL

 

 

Share/Save/Bookmark