Son Guncelleme09:30:42 PM GMT

Buradasınız: Hizmet Alanlar? >> >>

e-Posta Yazdır PDF

Bcek ilalama hizmeti toplum sa??l????n? yak?ndan ilgilendiren her nne gelenin bu i??i yapmamas? gereken bilgi ve akademik e??itim gerektiren bir hizmet ??eklidir. Ha??ere ilalama uygulamalar?nda ilalama ncesi ve ilalama sonras? yap?lacak baz? tedbirler vard?r bu tedbirler zellikle mutfak blmlerinde g?dalar ile ilgili olup yap?lan ilalama sonras? herhangi bir zehirlenme vakas?na neden olmamak iin ok nemlidir. Apartman ilalama servisi esnas?nda toplu kullan?m alanlar? ya kokusuz

 

ilalama ??eklinde yap?lmal? yada tm bina sakinleri uyar?larak dola???m?n 1 saat kadar yap?lmamas? sa??lanmal?d?r. ?zellikle ast?m ve bron??it benzeri sorunu olan hasta ki??iler ilalama yap?lan alanlarda bulunmamal? buralarda dola??mamal?d?r. Bina ilalamas? mekanik yntem olan s?rt pompas? ile yap?lmal? ??ayet ulv yntem isteniyorsa tm bina bo??alt?lmal? ve kesinlikle taviz verilmeden insanlar?n gvenli??i sa??lanmal?d?r. Ayr?ca d??? alan ilalar? kapal? mekanlarda uygulanmamal? halk sa??l???? ilalar? ile toplu ya??am alanlar? ilalamas? gerekle??tirilmelidir.

Daire ilalama hizmeti esnas?nda nce mutfakta a?k bulunan g?dalar kald?r?l?r ierde bulunan ku??,kedi,kpek ve akvaryum benzeri canl? trleri d???ar? ?kar?l?r dairenin pencereleri,kap?lar? ve banyo havaland?rma k?s?mlar? kontrol edilerek a?k kalan bir alan kalmad????ndan emin olduktan sonra ilalama i??lemine ba??lan?r. Kokusuz ve jel ilalar daha hafif etkiye sahip bcek ilalar?d?r ancak sisleme yntemi ile yap?lan daire ilalama uygulamas? kokusuz ilala yap?lsa dahi 1 saat kapal? tutulmal?d?r. Ulv ilalama uygulamas?nda havayla temas eden ila mikrokapslleri ok abuk da???larak kapal? ortamlar? etkilemekte ci??erlere tenefs edilen havayla bir ka saniyede bnyeye al?nan ila zerreleri insanlar? s?k?nt?ya sokmaktad?r. Ev ilalama uygulamalar?nda en gvenli ilalama tr olarak jel ilalama n planda olmas? gerekirken pek bilinmedi??i iin malesef insanlar taraf?ndan fazla talep grmemekte bunun yerine zehirlenme riski daha fazla olan ilalama yntemleri tercih edilmektedir. Bunda yeterli kalite ve e??itime sahip olmayan ilalama yapan ki??ilerin etkisi fazla olmakta insanlar yapt?rd?klar? ilalama yetersiz kal?nca ba??ka aray???lara ynelerek pekte gvenli olmayan yntemler yada daha tehlikeli olan bireysel ilalama ??ekillerine ynelerek sa??l?klar? iin ok ciddi riskler bar?nd?ran arelere ba?? vurabilmektedirler. Biotem ilalama olarak ilalama yapmadan nce tm tedbileri al?p m??terilerimizin gvenli??i tam olarak sa??land?ktan sonra ha??ere ilalama i??lemini yapmaktay?z. Unutmay?nki kk kusurlar ok a???r bedeller detebilmektedir sa??l?kla ??aka olmaz.

dikkat HER SEMTE 24 SAAT SERV?S?M?Z VARDIR ba??la

Uygun Fiyat ve Eksiksiz Hizmet Anlay????m?zla Hizmetinizdeyiz.

Biotem ilalama ve Hijyen hizmetleri olarak nleminizi ??imdiden alman?z? tavsiye ederiz

ha??ere ilalama telefonlar?

Tel: (0216) 611 12 44- Telefaks: (0216) 611 65 15

 

 IHLAMURKUYU MAH ALEMDA?? CAD

YEN? ?STANBUL ?AR??ISI A-BLOK KAT 5 NO: 86
?MRAN?YE- ?STANBUL

 

 

Share/Save/Bookmark