Son Guncelleme10:49:13 PM GMT

Buradasınız:

10 y?ll?k birikimimizi �?lkemizdeki y�zlerce m�??teriyle payla???yoruz.
D�nya Sa??l?k �?rg�t� ve T.C. Sa??l?k Bakanl???? onayl? insektisitler kullan?yoruz.
End�strimizde en deneyimli, e??itimli ve ba??ar?l? y�netim ve teknik servis ekibiyle �al????yoruz.

 

Maksimum etki sa??lamak �zerine tasarlanm??? uygulama programlar? sunuyoruz.
Sekt�r�n�ze ve i??letmenize y�nelik ha??ere ve kemirgen kontrol� ihtiya�lar?n?za size �zel ��z�mler �retiyor, d�zenli raporlama yap?yor, personelinize e??itim seminerleri d�zenliyor ve mevzuatlarla uyumlu �al???man?zda size yard?mc? oluyoruz.

 

Hizmet taleplerine h?zl?, sa??duyulu ve en uygun ??ekilde cevap veriyoruz.

M�??teri Memnuniyetinde Tam Garanti

�?a??r?lar?n?z an?nda cevapland?r?lacakt?r.
�?a??r?n?z?n al?nmas?n? takip eden 24 saat i�erisinde talep etti??iniz hizmet verilecek veya i??letmeniz ziyaret edilecektir.
Normal faaliyetinizin aksamamas? i�in, hizmetimiz size en uygun zamanda verilecek ve belirlenen saatte haz?r bulunulacakt?r.
Hizmet s�zle??mesi kapsam?nda yaz?l? olarak taahh�t edece??imiz standart ve garantilere her ko??ulda uyulacakt?r.*
M�??terimizin memnuniyetsizli??i durumunda , yine m�??terimizin istedi??i g�n ve saatte istedi??i uygulama y�ntemiyle �cretsiz ila�lamay? ger�ekle??tirmekteyiz.
Profesyonel g�r�n�m ve davran????n yan?s?ra, kulland????m?z �r�nler, ekipmanlar ve hizmet prosed�rlerimizle i??letmenize verdi??imiz �nem ortaya konulacakt?r.

B?OTEM ?LA�?LAMA, farkl? sekt�rlerdeki i??letmelere hizmet vermenin zorluklar?n? bilerek, t�m uluslararas? deneyimini ve e??itim g�c�n� sizinle �al???mak amac?yla ortaya koymaya haz?rd?r.

e-Posta Yazdır PDF

 

Kaliteli hizmeti kendisine ilke edinen B?OTEM Ha??ere ilalama ve Temizlik ailesi Sizlere hesapl? ve uygun zmler retmek iin her geen gn kendisini yeniliyor.Geli??en teknolojiyi ve sektrn

biotem hakk?nda

Devamını oku...

dikkat HER SEMTE 24 SAAT SERV?S?M?Z VARDIR ba??la

Uygun Fiyat ve Eksiksiz Hizmet Anlay????m?zla Hizmetinizdeyiz.

Biotem ilalama ve Hijyen hizmetleri olarak nleminizi ??imdiden alman?z? tavsiye ederiz

ha??ere ilalama telefonlar?

Tel: (0216) 611 12 44- Telefaks: (0216) 611 65 15

 

 IHLAMURKUYU MAH ALEMDA?? CAD

YEN? ?STANBUL ?AR??ISI A-BLOK KAT 5 NO: 86
?MRAN?YE- ?STANBUL