Son Guncelleme02:15:19 PM GMT

Buradasınız: >>

e-Posta Yazdır PDF

Uzunköprü'nün kurulu??u, 1427 y?l?nda II.Murad Han emriyle Ergene Nehri üzerinde Mimar Muslihiddin taraf?ndan bir köprü yap?lmaya ba??lanmas?na dayan?r. Bunun öncesinde Uzunköprü'nün bu gün bulundu??u yerde ERGENE nehrinin batakl?klar? ve ormanl?k arazi bulundu??u bilinmektedir.


Avrupa'ya sefer yapan Osmanl? ordusunun toplanma yeri olan Edirne'ye geçi?? güzergah? üzerinde bulunan bu arazide ordu geçi??i için daha önceden yap?lan köprülerin Ergene nehrindeki ta??k?nlar?n sonucu y?k?lmas? ile kal?c? bir köprü in??aas?na karar verilmi??tir. Ormanl?k ve batakl?k arazide haramilerin dola??mas? bölgeyi güvensiz hale getirdi??inden dolay? köprünün korunmas? için bir kasaba kurulmas?da verilen kararlar aras?ndad?r. Osmanl?'n?n son dönemlerinde "Uzunköprü" ad?n? alacak bu kasaban?n o zamanlarda kay?tlarda Cisr-i Ergene kasabas? olarak geçti??i görülmektedir.

 

Hamam böce??i, fare, pire gibi ne zaman nerede kar???m?za ç?kaca??? belli olmayan böcek ve kemirgenler UZUNKç?PRç? ilaçlama firmas? elemanlar?nca UZUNKç?PRç?â??nün her noktas?nda yok edilerek birçok ki??inin hayat?n? istedi??i gibi devam ettirebilmesini sa??lamaktad?r. UZUNKç?PRç?â??de garantili ve güvenilir ilaçlama yapan ??irket aray???? içerisine girdiyseniz bunu çok uza???n?zda araman?za gerek yok. UZUNKç?PRç? ilaçlama firmas?
olarak sizlere en kaliteli hizmeti verme konusunda sizlere garanti vermektedir. Böcek ilaçlama konusunda sizlere Sa??l?k Bakanl???? onayl? ilaçlarla ilaçlama hizmeti verilmektedir.

dikkat HER SEMTE 24 SAAT SERV?S?M?Z VARDIR ba??la

Uygun Fiyat ve Eksiksiz Hizmet Anlay????m?zla Hizmetinizdeyiz.

Biotem ilaçlama ve Hijyen hizmetleri olarak önleminizi ??imdiden alman?z? tavsiye ederiz

ha??ere ilaçlama telefonlar?

Tel: (0284) 714 11 00 - GSM: (0545) 658 82 78

 

 TRAKYA Bç?LGE ??UBES?

 

 

 

Share/Save/Bookmark