Son Guncelleme11:58:15 AM GMT

Buradasınız: >>

e-Posta Yazdır PDF

Osmanl?lar 14. yy'?n II.çeyre??inde Rumeli'ye geçtikten sonra, Türk ak?nc?lar? ??ehzade Süleyman, Hac? ?l Bey ve Lala ??ahin Pa??a komutas?nda fetih hareketlerine giri??mi??lerdir. Fethettikleri topraklara adaletli yönetim ve hürriyeti ta???malar?, Sülo??lu ve çevresinin de kolayca Türklerin eline geçmesini sa??lam???t?. Anadolu'dan gelen O??uz Türkleri boyundan Kocac?k Yörük ve Türkmenleri Sülo??lu çevresinde iskan edilmi??ti.


Böylece geni?? araziler üzerinde kasabalar, köyler, çiftlikler kurulmu??tu. Yeni kurulan bu yerle??im yerlerine büyük ailelerin reislerinin adlar? verilmi??ti. Sülo??lu çiftli??inin 16. as?rda kuruldu??u tahmin edilmektedir. Edirne'nin Kiri??hane Mahallesi'nin kurucusu Hac? Süle ç?elebi'dir. Hac? Süle ç?elebi 1559 Ekim ay?nda (Hicri 967 y?l?n?n Muharrem ay?nda) burada bir cami yapt?rm???t?. Hac? Süle ç?elebi 1568 y?l?nda (Hicri 976) y?l?nda vefat etmi??tir.

Süle köyü t?mar?n?n Süle ç?elebi'ye babas? Hac? Sinan'dan kald???? anla???l?yor. Bundan sonra o??luna kald???? için bu yöre Süleo??lu ad?n? alm???t?. Evliya ç?elebi K?r?m dönü??ünde, Muhittin Baba ve Sar?dani??ment Köyü üzerinden Hasköy'e gekdi??ini yazmaktad?r. Yolculu??unda Sülo??lu çiftli??inin güzelli??inden bahsetmektedir. Süleo??lu ve yöresi 1828-1829 Osmanl?-Rus sava???nda y?k?ma u??rar. Bimlerce insan sava?? s?ras?nda ve sonradan meydana gelen salg?n hastal?klar sonucu ölür. daha sonra 93 Harbi diye an?lan 1878-1879 Osmanl?-Rus sava??? sonundaysa, göçmenler yerle??tirilir. Böylece iskan günümüze kadar çe??itli ülkelerden gelenler ile devam etmektedir. Yöre en ac? gnlerini Balkan sava???'nda ya??ar. 1913'te esaret sona erer. Birinci Dünya Sava???'nda Osmanl? ?mparatorlu??u'nun ma??lup olmas? üzerine, 1920'de bu defa Yunan i??galine u??rar. ???gal 22 Kas?m 1922'de sona erer. Süleo??lu, Cumhuriyetin ilan?ndan sonra 1934 y?l?na kadar Tatarlar nahiyesine ba??l? köy; 1934 y?l?nda Edirne'ye ba??l? nahiye, 1967 y?l?nda belediye, 1990 y?l?nda da ilçe olmu??tur. 1990 y?l?nda T.B.M.M'nde ilçe olu??u ile ilgili kanun tasar?s? görü??ülürken Süleo??lu ad? Sülo??lu olarak de??i??tirildi??i için, bundan sonra ismine Sülo??lu denilmi??tir.

Hamam böce??i, fare, pire gibi ne zaman nerede kar???m?za ç?kaca??? belli olmayan böcek ve kemirgenler Sç?LO??LU ilaçlama firmas? elemanlar?nca Sç?LO??LUâ??nun her noktas?nda yok edilerek birçok ki??inin hayat?n? istedi??i gibi devam ettirebilmesini sa??lamaktad?r. Sç?LO??LUâ??da garantili ve güvenilir ilaçlama yapan ??irket aray???? içerisine girdiyseniz bunu çok uza???n?zda araman?za gerek yok. Sç?LO??LU ilaçlama firmas?
olarak sizlere en kaliteli hizmeti verme konusunda sizlere garanti vermektedir. Böcek ilaçlama konusunda sizlere Sa??l?k Bakanl???? onayl? ilaçlarla ilaçlama hizmeti verilmektedir.

dikkat HER SEMTE 24 SAAT SERV?S?M?Z VARDIR ba??la

Uygun Fiyat ve Eksiksiz Hizmet Anlay????m?zla Hizmetinizdeyiz.

Biotem ilaçlama ve Hijyen hizmetleri olarak önleminizi ??imdiden alman?z? tavsiye ederiz

ha??ere ilaçlama telefonlar?

Tel: (0284) 714 11 00 - GSM: (0545) 658 82 78

 

 TRAKYA Bç?LGE ??UBES?

 

 

 

Share/Save/Bookmark