Son Guncelleme02:17:04 PM GMT

Buradasınız: >>

e-Posta Yazdır PDF

Havsa Romal?lar taraf?ndan kurulmu??tur. Roma ?mparatorlu??u ikiye ayr?ld?ktan sonra Bizansl?lar?n elinde kalm???t?r. 1356 y?l?nda Rumeli'ye geçen Türkler buray? I. Murat vç¢s?tas?yla Türk topraklar?na katm???lar ve ilçeye "Hosa" ad?n? vermi??lerdir. Edirne, Osmanl? Devletiâ??nin hükç»met merkezi olduktan sonra Hosa'da bulunan Rumlar

, Pç¢di??ah I. Murat'?n ikç¢met ve din serbestç®si ile ilgili fermanlar?na ald?rmadan buray? terk ederek ?stanbul ve Selç¢nik taraflar?na göç etmi??lerdir. Fetihten sonra Anadolu'dan getirilen göçmenlerle kasaban?n Türkle??tirilmesi sa??lanm???, Sokollu Mehmet Pa??a'n?n buraya önem vermesiyle de Türklük geli??mi??tir. Bugün Hac?isa, Hac?gç¢zç® ve Helvac? Baba mahalleleri o dönemde getirilen göçmen ç¢ilelerin isimlerini ta???maktad?r.

Tç¢rihç® eserler 1577 y?l?nda Sokollu Mehmet Pa??a taraf?ndan o??lu Kç¢z?m Pa??a ad?na Mç®mar Sinan'a yapt?r?lan Sokollu Cç¢mii, Fukarç¢ya Bektç¢??ç®lerinden oldu??u söylenen Kurt Bey An?t?, sç¢dece kemeri kalan kervansaray, harap vaziyetteki Sokollu Hamam? ve bugün de kullan?lmakta olup bütün tçªsisleri Mç®mar Sinan taraf?ndan yap?lan çe??medir. Tç¢rihç® eserlerden Hafsa Hç¢tun ve Abdülselam Cç¢mii'nden hiçbir iz kalmam???t?r. Pç¢di??ah II. Bayezit'in han?mlar?ndan Hafize Sultan ilçeye yerle??tikten sonra ilçeye bir müddet "Hafse" denilmi??, daha sonra bu iki isim kar????m?ndan "Havsa" ismi do??mu??tur.

dikkat HER SEMTE 24 SAAT SERV?S?M?Z VARDIR ba??la

Uygun Fiyat ve Eksiksiz Hizmet Anlay????m?zla Hizmetinizdeyiz.

Biotem ilaçlama ve Hijyen hizmetleri olarak önleminizi ??imdiden alman?z? tavsiye ederiz

ha??ere ilaçlama telefonlar?

Tel: (0284) 714 11 00 - GSM: (0545) 658 82 78

 

 TRAKYA Bç?LGE ??UBES?

 

 

 

Share/Save/Bookmark