Yazdır

?lçemiz 1.Murat?n Komutan? Hac? ?lbey taraf?ndan 1361 y?l?nda Bizansl?lardan al?nm???t?r.?lçemiz daha önce Dimetoka .ya ba??l? idi.l916 y?l?nda Dimetoka Bulgarlara b?rak?l?nca Meriç ?lçesi Kavakl? ad? ile ?lçe oldu.1919 y?l?nda Kavakl? Uzunköprü ye ba??land?.1923 y?l?nda Büyükdo??anca köyü Merkezi olu??undan dolay? ?lçe olmu??tur.Meriç ad?n? 1940 y?l?nda alm???t?r.?lçemizin alan? 442 km2 dir.Yüzey ??ekli:Meriç neojen devrine ait gev??ek taneli kireç ta???

marn,kum ve çak?llarla olu??mu?? bir yüzeydir.Ergene ve Meriç nehirlerinin kav??ak noktas?nda kurulmu??tur.Edirne ye karayolu ile uzakl???? 90 km dir.,Nüfus:?lçemiz Nüfus olu??umu olarak Yunanistan,Bulgaristan,Yugoslavyave Arnavutluktan l.dünya sava??? ve sonras? yap?lan mübadele ile gelip yerle??en Türklerden olu??an önder bir türk halk? mozi??ini olu??turmaktad?r.
2 Adet Mahallesi vard?r. Büyükdo??anca ve Küçükdo??anca. Buralarda toplam 3382 ki??i vard?r.

Share/Save/Bookmark