Yazdır

Lalapa??a, Edirne ili'ne 27 km uzakl?kta yer alan bir ilçedir. ?lçenin kuzeyinde ve bat?s?nda Bulgaristan, do??usunda Sülo??lu ilçesi ve güneyinde Edirne ili yer almaktad?r.
?lçenin yüzölçümü 536.788 dekar, rak?m? ise 72 m olup Edirne'ye uzakl???? 27 km'dir. ?lçe arazisi genelde düz olmakla birlikte Balkan (hudut) kesimleri engebelidir. Tepelerin üst k?s?mlar?nda a???nma ile olu??mu?? sivri di??li granitler bulunmaktad?r.


K??? ya??murlar? ile beslenen dereler Tunca nehrine dökülmektedir. ?lçede birçok derecik olmas?na ra??men önemli bir akarsuyu yoktur.
?lçe iklimi tipik karasald?r. ?lçeye dü??en y?ll?k ya????? miktar? 350â??450 mm.dir.
?lçe ayn? zamanda serhat bölge konumundad?r. Türkiye'nin Bulgaristan ile olan s?n?r?n?n 55.455 metresi Lalapa??a bölgesindedir.
Edirne-Lalapa??a-Hamzabeyli hudut devlet yolu ise ilçe s?n?rlar? içerisinden geçmektedir.

 

Hamam böce??i, fare, pire gibi ne zaman nerede kar???m?za ç?kaca??? belli olmayan böcek ve kemirgenler LALAPA??A ilaçlama firmas? elemanlar?nca LALAPA??Aâ??n?n her noktas?nda yok edilerek birçok ki??inin hayat?n? istedi??i gibi devam ettirebilmesini sa??lamaktad?r. LALAPA??Aâ??da garantili ve güvenilir ilaçlama yapan ??irket aray???? içerisine girdiyseniz bunu çok uza???n?zda araman?za gerek yok. LALAPA??A ilaçlama firmas?
olarak sizlere en kaliteli hizmeti verme konusunda sizlere garanti vermektedir. Böcek ilaçlama konusunda sizlere Sa??l?k Bakanl???? onayl? ilaçlarla ilaçlama hizmeti verilmektedir.

Share/Save/Bookmark