Son Guncelleme01:18:28 PM GMT

Buradasınız: >>

e-Posta Yazdır PDF

Enez, Kuzey Ege sahilinde Trakyaâ??n?n en önemli akarsuyu olan Meriç Nehrinin denize döküldü??ü yerde günümüzden yakla???k 7500 y?l önce küçük bir köy toplulu??u biçiminde kurulmu??tur. Kültürlerinden Anadolu kökenli olduklar? anla???lan bu topluluk, kendi kültürlerini yerel kültürler ile birle??tirerek kendilerine özgü bir ya??am biçimini geli??tirmi??lerdir. Ayr?ca bu toplulu??un Anadolu kültürünü Balkanlara ta???nmas?nda öncülük etti??i anla???lm???t?r.


Eski ça??da Ainos ad?n? ta???yan Enezâ??de, önceleri Trak kabilelerinin birle??meleri ile Poltyobria ad?n? alan bir ??ehir devletinin kuruldu??u Antik ça?? yazarlar? taraf?ndan bahsedilmektedir. Ancak bu verimli ovada yurtlamak isteyen Kuzey Bat? Anadolu bölgesinde yerle??mi?? bulunan Aioller bu kenti ele geçirerek Ainos ad?n? vermi??ler, bu günkü Enezâ??i kurmu?? ve ba???ms?z bir devlet durumuna getirmi??lerdir.
Enez Eski ç?a??da Ta??oz Bo??az?ndan, ç?anakkale Bo??az?na kadar olan Kuzey Ege k?y?lar?nda korunmu?? tek liman oldu??undan bu bölge ??ehirleri aras?nda büyük bir önem ta???yordu. Ayr?ca Meriç Nehri Enezâ??i zengin Trakya ?nterland?na ba??lamaktayd?. Bu do??al su yolu sayesinde Karadenizâ??e ula??mak mümkün olmu??tur. Bundan dolay? ticaret merkezi durumuna gelen Enez Antik ç?a??da sanat? ve zenginli??i ile ünâ??e kavu??mu??tur.
Enez M.ç?.VI.yüzy?l?n sonlar?nda Perslerin, daha sonra Büyük ?skenderâ??in ve Romal?lar?n hakimiyetine girmi??tir. Bizansl?lar zaman?nda Enez, ?mroz ve Semendirek adalar?n? içine alan bir Persli??in merkezi idi. Bizansâ???n sonlar?nda Cenoval?lar ??ehre hakim oldular.
Enez 1456 y?l?nda Fatih Sultan Mehmetâ??in komutan? Has Yunus Bey taraf?ndan deniz ve karadan ku??at?lmak suretiyle zapt edilmi?? ve Osmanl? Devletine kat?lm???t?r. 19.YYâ??da önemini kaybetmeye ba??layan Enez 1953 y?l?na kadar bucak olarak kalm???, 1953 y?l?nda 6068 say?l? Kanunla ilçe olmu??tur.

Hamam böce??i, fare, pire gibi ne zaman nerede kar???m?za ç?kaca??? belli olmayan böcek ve kemirgenler ENEZ ilaçlama firmas? elemanlar?nca ENEZâ??n?n her noktas?nda yok edilerek birçok ki??inin hayat?n? istedi??i gibi devam ettirebilmesini sa??lamaktad?r. ENEZâ??da garantili ve güvenilir ilaçlama yapan ??irket aray???? içerisine girdiyseniz bunu çok uza???n?zda araman?za gerek yok. ENEZ ilaçlama firmas?
olarak sizlere en kaliteli hizmeti verme konusunda sizlere garanti vermektedir. Böcek ilaçlama konusunda sizlere Sa??l?k Bakanl???? onayl? ilaçlarla ilaçlama hizmeti verilmektedir.

dikkat HER SEMTE 24 SAAT SERV?S?M?Z VARDIR ba??la

Uygun Fiyat ve Eksiksiz Hizmet Anlay????m?zla Hizmetinizdeyiz.

Biotem ilaçlama ve Hijyen hizmetleri olarak önleminizi ??imdiden alman?z? tavsiye ederiz

ha??ere ilaçlama telefonlar?

Tel: (0284) 714 11 00 - GSM: (0545) 658 82 78

 

 TRAKYA Bç?LGE ??UBES?

 

 

 

Share/Save/Bookmark