Son Guncelleme01:05:50 PM GMT

Buradasınız: >> >>

e-Posta Yazdır PDF

Y?lan ilaçlama yapmadan önce bu canl?y? biraz tan?maya çal???al?m. Y?lan günümüz ya??ant?s?nda ve geçmi?? dönemlerde insanlar?n çekindi??i ve çok tehlikeli sürüngen grubuna dahil olmu??tur. Y?lan boylar? 10 cm den 10 m ye kadar türlerine göre çe??itlilik gösterir.

 

Y?lan omurgal? ve çatal dilli bir sürüngen olup bu uzvuyla besin ihtiyac?n? ve koku alma duyusunu yerine getirir. Y?lanlar yap? gere??i sürüngen olduklar?ndan üzerinde bulunduklar? yerden gelen tüm titre??imlere duyarl?d?r. Y?lanlar çenelerini topra??a yap???t?rd?klar?nda kilometrelerce uzaktaki sesleri duyabilirler.

Dünya üzerindeki y?lanlar?n %99 u zehirlidir. Y?lan genellikle yaz mevsimi hayvan?d?r ve etçil beslenir. Besinleri genelde zehirle etkisiz hale geldi??i için her türlü canl? grubundan seçilir. Y?lanlar yumurtlama yöntemi ile ço??al?rlar, yumurtlar?n? toprak altlar? ve kaya dipleri gibi kendilerine ya??am alan? seçtikleri yerlerde korurlar.

Y?lanlar kurbanlar?n? önce sokarak zehir yöntemiyle etkisiz hale getirir, sonra onlar? yutarlar ve sindirmeleri uzun bir süre al?r. Bu süreçte y?lan ba??ka bir besin ihtiyac? hissetmez. Y?lanlar beslenme güdüsüyle ya??am sahalar?m?za kolayca s?zabilirler. Bu sürüngenlerin görüldü??ü yerde umumiyetle müdahale gerekir ve profesyonel olmal?d?r. Y?lan ilaçlama esnas?nda bireysel mücadele yarar?n yan?nda ço??u kez ölümle sonuçlanan zararlar getirir.


Y?lanlar normal ya??ant?lar?m?zda kar???la??abilece??imiz hayvan türlerinden de??ildir fakat kar???la???ld????nda di??er hayvanlara oranla insan hayat?na tehlikeli müdahalesi en fazla olan sürüngenlerdendir. Y?lan zehiri genelde av?n? eritebilecek güçte bir s?v? içeriklidir ve bu s?v? insan vücuduyla bulu??tu??unda ölümcül sonuçlar do??urur.Y?lanlar rahats?z edilmedikleri sürece ve besin amaçl? olmad???? sürece insanlara yakla??mazlar bu sayede y?lanlardan görüldü??ü yerde uzak durmakta fayda vard?r.Y?lan sokmas? halinde ise vücuda ba??l? olarak organ iflaslar?,kaslarda duyars?zl?k ,hareket kabiliyetinde tutars?zl?k,yanma hissi,ate?? gibi rahats?zl?klar görülebilir.Böyle bir durumla kar???la??mamak için ve önceden önlem amaçl? profesyonel bir müdahale gerekebilir .


Y?lan ilaçlama yöntemleri hayvanlar?n son derece zeki ve zehirli olduklar? için yöntem olarak di??erlerinden farkl?d?r. ç?ncelikle y?lanlarla birebir yak?nla??malardan kesinlikle uzak durulmal?. Ani müdahalelerle yakla???lmamal?d?r. Y?lanlarla ba?? edebilmek bireysel olarak çok zordur. Y?lan türleri zehirli olduklar? için müdahalelerde bilinçli yakla???m ve üretici çözüm gerekir. Biotem ilaçlama olarak y?lan ilaçlama konusunda sizlere en iyi çözümleri sunmaktay?z.

dikkat HER SEMTE 24 SAAT SERV?S?M?Z VARDIR ba??la

Uygun Fiyat ve Eksiksiz Hizmet Anlay????m?zla Hizmetinizdeyiz.

Biotem ilaçlama ve Hijyen hizmetleri olarak önleminizi ??imdiden alman?z? tavsiye ederiz

ha??ere ilaçlama telefonlar?

Tel: (0216) 611 12 44- Telefaks: (0216) 611 65 15

 

 IHLAMURKUYU MAH ALEMDA?? CAD

YEN? ?STANBUL ç?AR??ISI A-BLOK KAT 5 NO: 86
ç?MRAN?YE- ?STANBUL

 

 

Share/Save/Bookmark