Son Guncelleme11:50:07 AM GMT

Buradasınız: >> Kemirgenler >>

e-Posta Yazdır PDF

ç?zellikleri: ç?ok h?zl? kaçabilen ve çok h?zl? üreyen hayvanlard?r, yeryüzünün bütün karalar?na da???lm???lard?r.
Yanaklar?ndan omuzlar?na kadar inen küçük astarl? iki d??? çene keseleri vard?r.

 

Fareler bu keselerde yiyecek ta???rlar, temizlemek gerekti??inde de içini d????na ç?kararak çevirip temizlerler. Avurdu keseli fare yuva yaparken topra??? güçlü ön pençeleriyle kazar. K?vr?k kesici di??lerini sert toprak ve ta??lar? yerinden oynatmak için kullan?r.

Kesici di??leri sürekli olarak büyüdü??ü için a???nan yüzeyler hemen yenilenir.
Tah?l, kök, meyve, ot, böcek gibi çok çe??itli yiyeceklerle beslenirler.

Ayr?ca, farelerin genetik yap?s? ile insan genetik yap?s?n?n ileri düzeydeki benzerli??i ve üreme h?zlar? dolay?s?yla, kobay olarak yayg?nca kullan?l?rlar.

Zararlar? ve yararlar?:

Tarlalara, ambarlara ve evlere dadanarak insan?n besin kaynaklar?na ortak olurlar. ?nsan eliyle yap?lm??? korunakl? yap?larda ya??amay? ye??leyen birçok tür, depolanm??? yiyecekleri tüketen, her çe??it gereci kemiren, hatta hantavirüs,tifüs, veba gibi salg?n hastal?klar? ta???yabilen önemli zararl?lard?r.

Do??ada ya??ayan ve kalabal?k sürüler halinde bulunduklar?nda zaman zaman tar?m ürünlerine büyük zararlar verebilir. Birçok yaban?l hayvan?n en önemli besinlerinden biri olan fareler bu yönleriyle do??al dengeyi koruyan hayvanlar olarak da kabul edilir.

Fare, kemiriciler (Rodentia) tak?m?n?n Myomorpha alt tak?m?ndan, ba??ta ev faresi (Mus musculus) olmak üzere çok say?da küçük memelinin ortak ad?.

Belirli bir taksonomik gruba kar???l?k gelmeyen "fare" ad?, bilimsel adland?rmada özellikle Muridae familyas?n?n üyeleri ile Cricetidae familyas?n?n Hespromyini oyma??? (Yeni Dünya fareleri) için kullan?l?r. Bununla birlikte Muridae familyas?n?n Rattus cinsini olu??turan ve halk aras?nda la???m faresi ya da keme olarak da bilinen kemiricilere s?çan denilir. Cricetidae familyas?n?n Microtus cinsini olu??turan ve tarla faresi olarak da bilinen kemiriciler ise fare türü de??ildir.


Fare hayvanlar ç¢leminin birer üyesi olup kemirgenler içinde incelenen memeli bir hayvand?r. Fareler di??er ha??erelerden farkl? bir yap?ya sahiptirler. Dünyan?n her yerinde ya??ayan ve hem otçul hem de etçil beslenen hayvanlard?r. Yap?lar? türlerine ba??l? olarak de??i??mektedir fakat vücut biyolojileri ayn?d?r. Fare iskelet sistemine sahiptir. Bu bak?mdan vücut yap?s? geli??mi?? bir haldedir.

Farelerin bedeninde toplamda 4 aya??? vard?r ve ayaklar?n?n ucunda parmaklar? vard?r ve her parma???n?n uç k?sm?nda t?rnaklar? bulunur bu sayede çok yüksek yerlere t?rman?rlar ve çok h?zl? ko??arlar. Baz? fare türlerinde ön ayaklar k?sa halde arka ayaklar ise çok uzun olmaktad?r. T?pk? kanguru faresinde oldu??u gibi ön ayaklar çok k?sa arka ayaklar ise çok uzundur.

Farenin bedeninin bitiminde uzunca kuyruklar? bulunur baz? türlerinde bu kuyruk bedenin 2 kat? kadar olabilmektedir. Fare kuyru??unu genellikle tutunma arac? olarak kullan?r. Farelerin ba?? k?sm?nda a???z yap?lar? bulunur ve a??z?n?n içinde s?ral? halde di??leri vard?r. Farenin di??lerinin özelli??i çok sert cisimleri dahi kemirebilirler.

Bazen mermer gibi sert cisimleri dahi kemirirler. Bu kemirilme a??amas?nda farenin di??leri körelir fakat farenin di??lerinin özelli??i di??lerin kendisini yenilenmesidir. Farelerin tükürük salg?s? da narkoz etkisinde insan ve hayvanlar? pasif durumda yakalad?klar? zaman, özellikle geceleri bu canl?lar?n kulak, burun, dudak ve parmaklar?n? kemirerek yerler.

Tükürü??ünün özelli??inden dolay? canl?lar bunu fark etmezler. Fareler'de burun ba???n ön k?sm?ndad?r ve çok güçlü koku alma hissine sahiptirler. Fareler birçok hayvan? kokusundan tan?r. Ve yiyeceklerin kokusunu da çok uzaktan alg?larlar. Farelerde a???z ile burun aras?nda b?y?klar vard?r.

Farenin ba???n?n önadet göz ve 2 adet d??? kulak yap?lar? vard?r. Kulaklar baz? farelerde çok büyük baz?lar?nda ise çok küçüktür. Fareler beslenmek için ya??ad???? yere göre fakl? maddeleri seçerler. Baz? fareler tarlalarda ve ekinler aras?nda ya??arlar ve bitkilerle beslenirler.
Baz?lar? la???mda. Baz?lar? sularda baz?lar? da tamamen do??ada ya??arlar ve ya??ad???? çevreden beslenirler. Bunun yan?nda fareler besin olarak böcekleri, ölü hayvan le??lerini ve at?k olan her ??eyi yerler. Fareler çe??idine ve türüne göre fakl? say?da ço??al?rlar.

Baz? fare türleri y?lda 4 baz?lar? ise 6 defa yavrularlar. Fareler di??er ha??erelerden farkl? olarak üremede canl? yavru do??ururlar. Yani fareler herhangi bir yere yumurta b?rakmazlar. Evinizde fare olup olmad????n? anlamak için temizlik yapt????n?zda e??er evde fare pisli??i var ise mutlaka evinizde fare var demektir. Fare pisli??i pirinç tanesi büyüklü??ünde ve siyah renktedir.

Farelerin genetik yap?s? t?pk? insanlara benzer bu bak?mdan insanlara çok faydas? vard?r. Geli??en ilaç sanayisi ve t?p fareleri insan yerine kobay olarak kullanmaktad?r. Bu da bilim aç?s?ndan çok önemli bir güzelliktir. Fareler ya??ad???? yere göre farkl? isimler al?rlar. Tarlada ya??ayan fareler tarla faresi, la???mda ya??ayanlar la???m faresi veya evlerde ya??ayan küçük farelere ev faresi denir.

dikkat HER SEMTE 24 SAAT SERV?S?M?Z VARDIR ba??la

Uygun Fiyat ve Eksiksiz Hizmet Anlay????m?zla Hizmetinizdeyiz.

Biotem ilaçlama ve Hijyen hizmetleri olarak önleminizi ??imdiden alman?z? tavsiye ederiz

ha??ere ilaçlama telefonlar?

Tel: (0216) 611 12 44- Telefaks: (0216) 611 65 15

 

 IHLAMURKUYU MAH ALEMDA?? CAD

YEN? ?STANBUL ç?AR??ISI A-BLOK KAT 5 NO: 86
ç?MRAN?YE- ?STANBUL

 

 

Share/Save/Bookmark