Son Guncelleme01:58:06 PM GMT

Buradasınız:

?yi b�cekler. Baz? b�cekler iyidir Nedenini �??renin. B�cekler bal gibi yararl? �r�nler �retebilir. B�ceklere tar?m �r�nlerinde tozlay?c? olarak ihtiya� vard?r

Kula??akaan(Forficula auricularia)
Kula??a kaan, yaprak biti ve psillidi tketen mthi?? bir yararl?d?r. Ne var ki rmeye yz tutmu?? iyice olgun meyveleri de sevdi??inden onu zaman zaman k?nar?z. Kula??a kaan? ??eftali, kays? ve erik agalar?ndan uzak tutmam?z gerekmektedir. Bir ta??la iki ku?? vurmak iin meyveler olgunla??madan

ifti dostu ekirgeler(Pyrgomorpha conica)
Bahede yaz aylar?nda grlen ekirge etkileyici bykl??ne ragmen ok sessiz bir bcektir. Onu bostandaki sebzeler zerinde, ufak avlar pe??ine d??m??ken grmek olas?d?r. Me??e ye??il ekirge dahil olmak zere ??kuzenlerinin? o??u gibi

Yaban Ar?s?

Yaban Ar?s?(Vespula vulgaris)
Ad? ktye ?km??? olsa da Yaban ar?lar? bah?vana yararl? bceklerdendir. Bu familyaya ait olan cinslerin byk bir k?sm? asl?nda tamamen zarars?zd?r. Bahede bulunmalar?nda fayda vard?r : Passaloecus cinsinde yaln?z ya??ayan bir yaban ar?s?

Kalk?kkuyruk

Kalk?k kuyruk(Staphylinus olens)
Sessiz olan ve gece faaliyet gsteren bu mavimsi gri byk k?n kanatl?, mthi?? bir etoburdur. Onu gndz, sakland???? ta??, l yaprak, ktk ya da bir al? ?rp? demetinin alt?ndan tesadfen a???a ?karacak olursan?z Kalk?kkuyru??un ekinmeden bir akrep gibi kuyru??unu havaya

myathropa florea di??i(Myathropa florea)
E??ek ar?s?na benzer, e??ek ar?s? gibi ieklerin etraf?nda f?r dnerek ve aniden yn de??i??tirerek umaya bay?l?r ancak o bir e??ek ar?s? de??ildir. ?iek sine??i ergenlik dneminde bal z toplayan ve tozla??t?r?c? bir sinektir.

Aphidius Ervi

Aphidius Ervi (Aphidius ervi)(Aphidius ervi)
Boyu kk olmas?na ra??men etkinler s?n?f?nda bulunan Aphidius tam bir ??ampiyondur. Birka milim uzunlu??undaki bu bcek, bal ar?s? ve e??ek ar?s? gibi zarkanatl?lar tak?m?ndand?r. Yeti??kin, ok az iek z toplad???? iin hi gze arpmaz. Di??i, her yaprak bitinin ierisine bir yumurta olacak ??ekilde yzlerce yumurta b?rak?r.

Toprak Yaban Ar?s?

toprak yaban ar?s?(Bombus terrestris)
Arka k?sm?ndaki beyazl?kla kendini belli eden yaban ar?s? bahe bcekleri aras?nda s?kl?kla rastlanan ve ilk belirenlerden biridir. Genel olarak ar?lar ilkbaharda so??uk ve bulutlu havalarda ortaya ?kmak istemezken yaban ar?s? ??ubat sonuyla birlikte belirip nadir rastlanan am??? iekleri aramaya koyulur.

Kafkas Ar?s?

Kafkas bal ar?s?Kafkas bal ar?lar?n?n anavatan? Kafkasya??d?r. Kafkas ar?s? ya??ad???? yere gre iki tre ayrl?r. Bunlardan birincisi da??larda ya??ayan Kafkas ar?s? gri renklidir. Kafkas ar?s?n?n ikinci tipide alak veya oval?k yerde ya??ayan tipidir. Bu tip olan ar?lar sar? renklidir.

Bal Ar?s?

Bal Ar?s? yararl? bcek trBal Ar?s? (Apis Mellifera / Apis mellifica)
Muazzam bir tozla??ma sa??layan bal ar?s?n? tan?mayan yoktur, ?l?man blgelerdeki baz? bitkilerin tozla??mas?n?n %85'ini bal aras? sa??lar. Bal ar?s?n?n bu yetisi larvalar?n? beslemek iin polen toplamaya olan d??knl??nden kaynaklan?r. Sert k?ll? dokusu, taraklar? ve sepetleriyle, bal ar?s?n?n tm bedeni ve davran???lar? bu ama iin geli??mi??tir. Bal ar?s? iklimin de??i??mesiyle birlikte, besin aramak iin k??? sonuna do??ru erkenden uyan?r. Ne var ki, bu dnemde bahe genelde bo??tur.

Sayfa 1 / 2

dikkat HER SEMTE 24 SAAT SERV?S?M?Z VARDIR ba??la

Uygun Fiyat ve Eksiksiz Hizmet Anlay????m?zla Hizmetinizdeyiz.

Biotem ilalama ve Hijyen hizmetleri olarak nleminizi ??imdiden alman?z? tavsiye ederiz

ha??ere ilalama telefonlar?

Tel: (0216) 611 12 44- Telefaks: (0216) 611 65 15

 

 IHLAMURKUYU MAH ALEMDA?? CAD

YEN? ?STANBUL ?AR??ISI A-BLOK KAT 5 NO: 86
?MRAN?YE- ?STANBUL

 

 

zehir-danisma-hatti